Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamypielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności.Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Wniosek - podział środkówPodział środków - wzór wniosku Komunikaty KonferencjeOśrodek Informacyjno-Edukacyjny


Informacja o składkach członkowskichPatronat Honorowy UbezpieczeniaOdznaczeniaKalendariumPismo w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie i ukazaniem się w tej sprawie komunikatu Ministra Zdrowia.

Pismo NRPiP

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie


Na spotkanie KOMISJI POŁOŻNYCH

zaprasza przewodnicząca Jolanta Parafiniuk,

dnia 31 stycznia 2023 roku o godz. 15.00

Spotkania jak dotychczas będą odbywały się

w ostatni wtorek miesiąca w siedzibie OIPiP w Łodzi.

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje,
iż ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:

 

1.       Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

 

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku  poprzez System Monitorowania Kształcenia.

Specjalizacja jest bezpłatna.

Spotkanie kwalifikacyjne (podpisanie dokumentów) odbędzie w dniu 19.12.2022 godz. 15.30
w OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 43.

Nie będzie egzaminu wstępnego. Po złożeniu wniosku przez SMK na Państwa maila zostaną wysłane szczegółowe informacje.

 

 

Przy składaniu wniosku proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie odpowiednich pól:

1. W polu „staż pracy" prosimy dokładnie liczbowo podać ilość lat odpowiadającą danej rubryce:

·         W polu „ogółem” proszę wpisać liczbę lat przepracowanych w zawodzie pielęgniarki/położnej

·         W polu "W okresie ostatnich pięciu lat"  proszę wpisać liczbę lat przepracowanych
w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat.

·         W polu "Zgodny z kierunkiem" należy wpisać liczbę lat przepracowanych zgodnie
z kierunkiem specjalizacji, na którą składany jest wniosek.

2. W polu "Data uzyskania dyplomu" prosimy wpisać datę wydania pierwszego dyplomu, po którym otrzymano tytuł zawodowy (w PWZ w tekście pod zdjęciem). Jest to data poprzedzająca wydanie PWZ.

3. W polu "Data uzyskania PWZ" prosimy wpisać datę z książeczki Prawa Wykonywania Zawodu (lewy dolny róg na stronie ze zdjęciem).

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej:

http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=smk

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia pod numerem 42 639 92 62
lub mailowy na kursy@oipp.lodz.pl 

 

List otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Łódzkiego, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w SieradzuSzanowni Państwo,

W związku z planowaną na dzień 7 czerwca 2021 r. akcją protestacyjną organizowaną przez OZZPiP wskazuję, że samorząd pielęgniarek i położnych wspiera działania OZZPiP.

W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenia członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Zarządu Krajowego OZZPiP. Na spotkaniu omówiono obecną sytuację pielęgniarek i położnych, najważniejsze problemy i możliwe działania, jakie mogą być podjęte w celu ich rozwiązania. Prezydium NRPiP w dniu 27 maja 2021 r. wydało Stanowisko nr 52, zgodnie z którym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzuje się i w pełni popiera decyzję związaną z przeprowadzeniem akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych zaplanowaną w dniu 7 czerwca 2021 r., która ma na celu poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

W dniu 31 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie Przewodniczącej ORPiP w Łodzi z Przewodniczącym Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP. O podjętych ustaleniach dotyczących współpracy OIPiP w Łodzi z OZZPiP Regionu Łódzkiego w organizacji akcji protestacyjnej, zostaną Państwo poinformowani w najbliższym terminie.

W związku z przesłanym komunikatem i zawartą treścią bardzo prosimy o rozpragowanie w środowisku powyższej informacji.

Z wyrazami szacunku

(-) Agnieszka Kałużna

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie

30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.

Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu.

Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych.W związku z wydawanymi przez Wojewodę łódzkiego decyzjami o skierowaniu pielęgniarek/położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii w podmiotach leczniczych lub w innych jednostkach organizacyjnych na terenie województwa łódzkiego, przedstawiamy poniżej podstawowe zasady obowiązujące przy skierowaniach. Skierowanie do pracy w drodze decyzji wojewody następuje na postawie art. 47 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przepis ten określa:
1. kogo może dotyczyć skierowanie:
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani:
- pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
- inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

2. osoby, wobec których nie można wydać decyzji o skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii: Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tym zastrzeżeniem, że :
- w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.
- Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 4), wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Tryb doręczenia decyzji:
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Natychmiastową wykonalność i tryb odwołania od decyzji:
- Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
- Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uprawnienia i obowiązki osoby skierowanej do pracy na podstawie decyzji wojewody:

- Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
- Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
- Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna do której skierowano pielęgniarkę/położną, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
- Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
- Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
- Przez czas trwania obowiązku pracy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

Wskazujemy, że w przypadku wątpliwości i pytań związanych z otrzymaną decyzją pielęgniarka/położna może kontraktować się z biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w celu otrzymania pomocy prawnej.

Polecenie Wojewody Łódzkiego z 22.10.2020 r. dot. środków ochrony osobistejOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ODWOŁUJE wszystkie zajęcia teoretyczne, od 9 października 2020 roku w siedzibie Izby przy ul. Emilii Plater 34. Z powodu zaostrzenia reżimu sanitarnego w kraju spowodowanego COVID-19.
Jesteśmy w trakcje organizacji kształcenia metodą online.Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie szczepionek przeciw grypie stosowanych u ludzi na sezon 2020/2021KOMUNIKAT

Szanowani Państwo,

Występując naprzeciw licznym zapytaniom pielęgniarek i położnych dotyczących trudności w zaszczepieniu się przeciwko grypie, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, działając w porozumieniu z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się informacja dotycząca nieodpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego.
Zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciwko grypie mogą zgłosić podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
- podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach;
- pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych

Jak wskazano w informacji, możliwość zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatne szczepionki przeciwko grypie istnieje jedynie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15:00.
Po tym terminie zgłoszenie zapotrzebowania nie będzie możliwe.
Na stronie internetowej https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/ zostały wskazane wszystkie czynności - „krok po kroku”, które należy wykonać w celu dokonania zgłoszenia. Są one ograniczone do niezbędnego minimum.
W związku z powyższych zachęcamy i apelujemy o skorzystanie z możliwości nieodpłatnego zaszczepienia przeciwko grypie personelu medycznego – w szczególności pielęgniarek i położnych. Wyrażamy stanowisko, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy personelu medycznego powinno stanowić jeden z priorytetów dla podmiotów leczniczych – w szczególności w czasie epidemii. Z wyrazami szacunku, Agnieszka Kałużna Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w ŁodziInformacja o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że minister zdrowia dr Adam Niedzielski podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.
 
W komunikacie Ministerstwa Zdrowia  napisano, że wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/

Formularz będzie aktywny do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15:00. Po tym terminie złożenie zapotrzebowania nie będzie możliwe.

Szczepienia przeciw grypie z wykorzystaniem bezpłatnej dawki pochodzącej z rezerw strategicznych będzie można wykonać wyłącznie w podmiotach leczniczych, które zawarły umowę z NFZ na jej wykonywanie. Pracownicy podmiotów, które takich umów nie zawarły, będą mogli wykonać szczepienie w innej uprawnionej placówce.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w Łodzi
tel. 42 6573038

Szanowni Państwo,
Przesyłam link do ankiety z prośbą o rozpowszechnienie
https://nipip.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-systemie-ochrony-zdrowia-w-czasach-post-epidemii/


OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI WRAZ Z MARKĄ NAN® ZAPRASZA CZŁONKÓW SAMORZĄDU NA BEZPŁATNE WEBINARIUM:

„OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19”
w dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 17:30

Prelegent: Wojciech Wojtal, prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego, Dyrektor
Wydziału Prawnego Wojskowego Instytutu Medycznego,
wykładowca CKP WIM, Studiów Podyplomowych z Prawa
Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy na czacie.
Po zakończeniu prezentacji wykładowca odpowie na wybrane pytania.
Uwaga: ilość uczestników w każdym szkoleniu jest ograniczona.
Partnerem szkolenia jest marka NAN®.

Opis webinarium:

Przedstawienie zasad opieki nad noworodkiem przez lekarza pediatrę oraz opieki nad matką i dzieckiem przez położną środowiskową. W szczególności: zasady udzielania świadczeń z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i systemów łączności. Uwarunkowania prawne „teleporady”. Dziś można weryfikować tożsamość przez telefon, wystawiać recepty, jak również udzielać świadczeń pierwszorazowych. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie praw pacjentów i ich przedstawicieli do rzetelnej informacji o laktacji i w określonych sytuacji do stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Cel szkolenia:

Aktualizacja wiedzy pielęgniarek oraz położnych w zakresie realizacji zasad i procedur związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Stan epidemii wpływa na zmiany organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapisy elektroniczne po kliknięciu w link: https://wojtal.clickmeeting.com/nan2-2-06/register

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przypomnienie o webinarium przed wyznaczoną godziną szkolenia.

Szkolenie internetowe w aplikacji Click-meeting. Kod dostępu wydawany jest indywidualnie dla uczestnika. Udział nie wymaga zakupu ani oprogramowania dodatkowego. Konieczny jest tylko dostęp do internetu.
 
 

 

 

Komunikat o obowiązku aktualizowania danych w rejestrze

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku aktualizowania danych, który nakłada na wszystkich członków samorządu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2016 poz. 1251). W myśl przytoczonego przepisu wszystkie pielęgniarki i położne wpisane do rejestru, zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji podlegają następujące dane: – nazwisko (należy zgłosić się do OIPiP z prawem wykonywania zawodu i odpisem aktu małżeństwa);
– dane teleadresowe;
– kwalifikacje zawodowe (tytuł zawodowy, ukończone kursy, specjalizacje);
– miejsce zatrudnienia.

Powyższe zmiany należy zgłaszać w oparciu o następujące dokumenty:

– zaświadczenia potwierdzające informacje o zatrudnieniu, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenia o ukończonych kursach
lub
– na podstawie arkusza aktualizacyjnego (do pobrania ze strony OIPiP w Łodzi w zakładce „rejestr pielęgniarek”).

W sprawie aktualizacji danych objętych rejestrem należy zgłaszać się do Działu Rejestru (pok. nr 5). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 42 633 32 13.

W związku z przepisami dotyczącymi podziału środków zamieszczamy wzór wniosku z możliwością wykorzystania: wzór wniosku
Przykładowy wzór wniosku

Komunikat

Aktualności

Bezpłatny Program Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej

22.09.2023 r.

...

więcej informacji

Wybory do Sejmu i Senatu RP

08.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

Z wielką nadzieją powzięliśmy informacje, że o miejsca w parlamencie będą się ubiegać przedstawiciele zawodów pielęgniarek i położnych. Uważamy, że reprezentacja naszych zawodów w sejmie i senacie jest konieczna. Liczymy na to, że głos pielęgniarki i położnej zawsze będzie głosem rozsądku, głosem merytorycznym – ukierunkowanym na troskę ...

więcej informacji

Bezpłatny webinar "Rakotwórcze działanie alkoholu 14 września 2023 r. godz. 17:00"

08.09.2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze „Rakotwórcze działanie alkoholu” 14 września 2023 r. godz. 17:00.

Link do rejestracji:

https://nipip.pl/bezplatny-webinar-rakotworcze-dzialanie-alkoholu-14-wrzesnia-2023-r-godz-1700/

...

więcej informacji

Godziny pracy

W miesiącach lipiec, sierpień biuro OIPiP we wtorki czynne w godzinach 8:00-16:00

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek: 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00-18:00
piątek: 11:00-19:00

tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76
wtorek 11:00-18:00
czwartek 9:00-16:00

tel. (42) 633 32 13
Informacji na temat szkoleń udzielają:

Justyna Spychalska
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Anna Cackowska
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl

Katarzyna Lichota
e-mail: edukacja@oipp.lodz.pl

tel. (42) 639 92 62

wtorek: 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Małgorzata Agata Pniak
II i IV wtorek miesiąca 15:30-17:30
tel. (42) 633 23 94
Edyta Ziemkiewicz
Joanna Gąsiorowska
wtorki: 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10
adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:

dla członków b/z
wt. 11:00-17:00
śr. 11:00-15:00
czw. 11:00-15:00

osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu
  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Anna Kacprzak
tel. 789 459 638

Sekretarz ORPiP
Halina Gmaj-Budziarek
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się