Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezydium ORPiP w Łodzi Biuro OIPiP w Łodzi nie będzie czynne dla interesantów do odwołania. Wszystkie sprawy związane zdziałalnością samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych można realizować drogą elektroniczną oraz telefoniczną w godzinach pracy Biura.


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamypielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności.Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34


Wniosek - podział środkówPodział środków - wzór wniosku Komunikaty KonferencjeOśrodek Informacyjno-Edukacyjny


Informacja o składkach członkowskichPatronat Honorowy UbezpieczeniaOdznaczeniaKalendarium
Termin: 13 kwietnia (wtorek), godz. 17.30

Prelegenci:

dr Justyna Tołłoczko – pediatra, neonatolog, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM. Współautorka standardów postępowania w okresie noworodkowym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczących żółtaczek noworodków.

dr Ewa Grymel-Kulesza – Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku. Uzyskała doktorat na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla ciężarnych i pracowników oddziałów położniczych, z zakresu stosowania TENS w czasie porodu.

mgr Karolina Mikołajczak – trenerka kompetencji społecznych, facylitatora, pedagog. Dyrektor merytoryczna International Trainers & Facilitators Federation. Od 12 lat szkoli trenerów, nauczycieli w zakresie komunikacji i planowania procesów zmiany.

Partnerem szkolenia jest marka NAN®.

Program:Zapisy elektroniczne po kliknięciu w link: https://eproinfantis2021.clickmeeting.com/specjalista-radzi-poloznej-czyli-jak-nie-zwariowac-w-dobie-pandemii/register?_ga=2.162887476.927720974.1614889446-261425735.1611155947

Szkolenie internetowe w aplikacji Click-meeting. Kod dostępu wydawany jest indywidualnie dla uczestnika. Udział nie wymaga zakupu ani oprogramowania dodatkowego. Konieczny jest tylko dostęp do internetu.


Szanowni Państwo,

firma Pelargos Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1997 roku i od początku istnienia prowadzi programy edukacyjne polegające na udostępnianiu w zakładach opieki zdrowotnej bezpłatnych zestawów pod nazwą „Niebieskie Pudełko” zawierających próbki i materiały edukacyjne adresowane do młodych rodziców

W najbliższym czasie uruchomiamy nowy program „Niebieskie Pudełko - Mam 6 miesięcy”.

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników służby zdrowia pracujących przy wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci w 5.-6. miesiącu życia (szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz zakażeniom haemophilus influenzae typu B), którzy zainteresowani są przekazaniem bezpłatnych zestawów rodzinom podczas wizyty szczepiennej.

W ramach programu dostarczymy bezpłatnie zestawy „Niebieskie Pudełko - Mam 6 miesięcy” na wskazany adres placówki w ilości pokrywającej aktualne zapotrzebowanie.

W skład pakietów wchodzą próbki produktów oraz materiały informacyjne najwyższej jakości, pochodzące od znanych międzynarodowych i krajowych producentów.

Aby uczestniczyć w programie prosimy o uzupełnienie i podpisanie dokumentów dostępnych po kliknięciu w linki (tj. porozumienie o współpracy i zgoda na kontakt) i odesłanie ich do 23 kwietnia 2021 r. Przesłanie dokumentów możliwe jest na trzy sposoby:

na adres email: m.czerwonka@pelargos.com.pl,
MMS (zdjęcie przesłane telefonem) na nr 604 643 856
pocztą na adres: Pelargos Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa.

Liczba pakietów jest ograniczona więc zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do programu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Czerwonką m.czerwonka@pelargos.com.pl , tel. 604 643 856

Informujemy, że zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych termin nadsyłania artykułów do konkursu „Moja historia z czasów „Korony” – doświadczenia pielęgniarki/położnej w dobie COVID-19” ogłoszonego w Biuletynie OIPiP w Łodzi został przesunięty do dnia 31 grudnia 2020 roku.Zapraszamy pielęgniarki/rzy i położne/ych do udziału w spotkanych
Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek i położnych – epidemia COVID-19


W obecnym trudnym czasie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza - na godzinne spotkanie warsztatowepielęgniarki/rze i położne/nych, które szczególnie potrzebują wsparcia psychologicznego, czują potrzebę rozmowy o codziennych trudnych sytuacjach i napięciu związanym z pandemią.

W czasie spotkania dowiedzą się Państwo jak rozładowywać napięcie, obniżać poziom stresu i zarządzać negatywnymi myślami. Ponadto będzie również możliwość stworzenia grupy wsparcia, dzielenia się własnym przeżyciami i sposobami na radzenie sobie w dzisiejszej trudnej rzeczywistości oraz umówić na indywidualną rozmowę z psychologiem. Proponowane tematy:

1. Spotkanie „Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19”, odbędzie się online dnia 7 grudnia 2020 r. w godzinach 15.00 – 16.00

Zapisy do dnia 4 grudnia 2020 r.

2. „Jak radzić sobie z emocjami w czasie epidemii COVID-19” odbędzie się online w dniu 14 grudnia 2020 r. w godzinach 15:30-16:30

Zapisy do dnia 11 grudnia 2020 r.

3. „Praca czy własne zdrowie?, Praca czy własna rodzina? Konflikt możliwy do rozwiązania w czasie epidemii COVID-19” odbędzie się online w dniu 15 grudnia 2020 r. w godzinach 15:30-16:30

Zapisy do dnia 14 grudnia 2020 r.

Zgłoszenia poprosimy kierować pod numerem telefonu 42 639 92 62 lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres kursy@oipp.lodz.pl z uwzględnieniem takich danych jak imię i nazwisko, nr PWZ i nr telefonu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby regularnie opłacające składki na rzecz OIPiP w Łodzi.W związku z wydawanymi przez Wojewodę łódzkiego decyzjami o skierowaniu pielęgniarek/położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii w podmiotach leczniczych lub w innych jednostkach organizacyjnych na terenie województwa łódzkiego, przedstawiamy poniżej podstawowe zasady obowiązujące przy skierowaniach. Skierowanie do pracy w drodze decyzji wojewody następuje na postawie art. 47 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przepis ten określa:
1. kogo może dotyczyć skierowanie:
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani:
- pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
- inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

2. osoby, wobec których nie można wydać decyzji o skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii: Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tym zastrzeżeniem, że :
- w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.
- Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 4), wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Tryb doręczenia decyzji:
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Natychmiastową wykonalność i tryb odwołania od decyzji:
- Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
- Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uprawnienia i obowiązki osoby skierowanej do pracy na podstawie decyzji wojewody:

- Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
- Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
- Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna do której skierowano pielęgniarkę/położną, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
- Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
- Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
- Przez czas trwania obowiązku pracy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

Wskazujemy, że w przypadku wątpliwości i pytań związanych z otrzymaną decyzją pielęgniarka/położna może kontraktować się z biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w celu otrzymania pomocy prawnej.

Polecenie Wojewody Łódzkiego z 22.10.2020 r. dot. środków ochrony osobistejOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ODWOŁUJE wszystkie zajęcia teoretyczne, od 9 października 2020 roku w siedzibie Izby przy ul. Emilii Plater 34. Z powodu zaostrzenia reżimu sanitarnego w kraju spowodowanego COVID-19.
Jesteśmy w trakcje organizacji kształcenia metodą online.Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie szczepionek przeciw grypie stosowanych u ludzi na sezon 2020/2021KOMUNIKAT

Szanowani Państwo,

Występując naprzeciw licznym zapytaniom pielęgniarek i położnych dotyczących trudności w zaszczepieniu się przeciwko grypie, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, działając w porozumieniu z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje się informacja dotycząca nieodpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego.
Zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciwko grypie mogą zgłosić podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
- podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach;
- pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych

Jak wskazano w informacji, możliwość zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatne szczepionki przeciwko grypie istnieje jedynie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15:00.
Po tym terminie zgłoszenie zapotrzebowania nie będzie możliwe.
Na stronie internetowej https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/ zostały wskazane wszystkie czynności - „krok po kroku”, które należy wykonać w celu dokonania zgłoszenia. Są one ograniczone do niezbędnego minimum.
W związku z powyższych zachęcamy i apelujemy o skorzystanie z możliwości nieodpłatnego zaszczepienia przeciwko grypie personelu medycznego – w szczególności pielęgniarek i położnych. Wyrażamy stanowisko, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy personelu medycznego powinno stanowić jeden z priorytetów dla podmiotów leczniczych – w szczególności w czasie epidemii. Z wyrazami szacunku, Agnieszka Kałużna Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w ŁodziInformacja o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że minister zdrowia dr Adam Niedzielski podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.
 
W komunikacie Ministerstwa Zdrowia  napisano, że wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony https://szczepionkanagrype.mz.gov.pl/

Formularz będzie aktywny do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15:00. Po tym terminie złożenie zapotrzebowania nie będzie możliwe.

Szczepienia przeciw grypie z wykorzystaniem bezpłatnej dawki pochodzącej z rezerw strategicznych będzie można wykonać wyłącznie w podmiotach leczniczych, które zawarły umowę z NFZ na jej wykonywanie. Pracownicy podmiotów, które takich umów nie zawarły, będą mogli wykonać szczepienie w innej uprawnionej placówce.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Solarz
Rzecznik Prasowy OIA w Łodzi
tel. 42 6573038Szanowni Państwo,
Przesyłam link do ankiety z prośbą o rozpowszechnienie
https://nipip.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-systemie-ochrony-zdrowia-w-czasach-post-epidemii/


OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI WRAZ Z MARKĄ NAN® ZAPRASZA CZŁONKÓW SAMORZĄDU NA BEZPŁATNE WEBINARIUM:

„OPIEKA AMBULATORYJNA NAD MATKĄ I DZIECKIEM
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19”
w dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 17:30

Prelegent: Wojciech Wojtal, prawnik specjalista w zakresie prawa medycznego, Dyrektor
Wydziału Prawnego Wojskowego Instytutu Medycznego,
wykładowca CKP WIM, Studiów Podyplomowych z Prawa
Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy na czacie.
Po zakończeniu prezentacji wykładowca odpowie na wybrane pytania.
Uwaga: ilość uczestników w każdym szkoleniu jest ograniczona.
Partnerem szkolenia jest marka NAN®.

Opis webinarium:

Przedstawienie zasad opieki nad noworodkiem przez lekarza pediatrę oraz opieki nad matką i dzieckiem przez położną środowiskową. W szczególności: zasady udzielania świadczeń z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i systemów łączności. Uwarunkowania prawne „teleporady”. Dziś można weryfikować tożsamość przez telefon, wystawiać recepty, jak również udzielać świadczeń pierwszorazowych. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie praw pacjentów i ich przedstawicieli do rzetelnej informacji o laktacji i w określonych sytuacji do stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Cel szkolenia:

Aktualizacja wiedzy pielęgniarek oraz położnych w zakresie realizacji zasad i procedur związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Stan epidemii wpływa na zmiany organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapisy elektroniczne po kliknięciu w link: https://wojtal.clickmeeting.com/nan2-2-06/register

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przypomnienie o webinarium przed wyznaczoną godziną szkolenia.

Szkolenie internetowe w aplikacji Click-meeting. Kod dostępu wydawany jest indywidualnie dla uczestnika. Udział nie wymaga zakupu ani oprogramowania dodatkowego. Konieczny jest tylko dostęp do internetu.
 
 

 

 

Komunikat o obowiązku aktualizowania danych w rejestrze

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku aktualizowania danych, który nakłada na wszystkich członków samorządu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2016 poz. 1251). W myśl przytoczonego przepisu wszystkie pielęgniarki i położne wpisane do rejestru, zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji podlegają następujące dane: – nazwisko (należy zgłosić się do OIPiP z prawem wykonywania zawodu i odpisem aktu małżeństwa);
– dane teleadresowe;
– kwalifikacje zawodowe (tytuł zawodowy, ukończone kursy, specjalizacje);
– miejsce zatrudnienia.

Powyższe zmiany należy zgłaszać w oparciu o następujące dokumenty:

– zaświadczenia potwierdzające informacje o zatrudnieniu, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenia o ukończonych kursach
lub
– na podstawie arkusza aktualizacyjnego (do pobrania ze strony OIPiP w Łodzi w zakładce „rejestr pielęgniarek”).

W sprawie aktualizacji danych objętych rejestrem należy zgłaszać się do Działu Rejestru (pok. nr 5). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 42 633 32 13.

W związku z przepisami dotyczącymi podziału środków zamieszczamy wzór wniosku z możliwością wykorzystania: wzór wniosku
Przykładowy wzór wniosku

Komunikat

Aktualności

Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021 r., dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosły, i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenowaniu krwi (ECMO, ang. extracorporeal membrane oxygenation) w oddzoałach anestezjologii intensywnej terapii.

18.02.2021 r.

ECMO jest wysokospecjalistyczną procedurą, której włączenie ma na celu okresowe wspomaganie synergicznie potoczonego układu oddechowego i układu krążenia w patofizjologicznych stanach ich skrajnej niewydolności.
Zatem mając na względzie bezpieczeństwo gwarantowane prawami pacjenta1, podczas sprawowania opieki nad pacjentem wymagającym wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej - jako absolutny priorytet ...

więcej informacji

Jak wygląda praca pielęgniarek i położnych w pandemii koronawirusa?

18.02.2021 r.

Podcast z Prezes NRPiP - Panią Zofią Małas.

Link do podcastu.

...

więcej informacji

Pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie możliwości wykonania szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla dzieci pracowników medycznych w tym dla pielęgniarek i położnych.

07.01.2021 r.

Przeczytaj pismo

Lista dystrybucyjna szczepienia dla dzieci

...

więcej informacji

Godziny pracy

W miesiącach lipiec, sierpień biuro OIPiP we wtorki czynne w godzinach 8:00-16:00

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek: 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00-18:00
piątek: 11:00-19:00

tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76
wtorek 11:00-18:00
czwartek 9:00-16:00

tel. (42) 633 32 13
Informacji na temat szkoleń udzielają:

Justyna Spychalska
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Anna Cackowska
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl

Anna Jaranowska
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

tel. (42) 639 92 62

wtorek: 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Małgorzata Agata Pniak
II i IV wtorek miesiąca 15:30-17:30
tel. (42) 633 23 94
Edyta Ziemkiewicz
Agnieszka Głowacka
wtorki: 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10
adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:

dla członków b/z
wt. 11:00-17:00
śr. 11:00-15:00
czw. 11:00-15:00

osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu
  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się