Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Łodzi odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ II
Zbiory Biblioteki

§ 2
Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
1. Biblioteka może gromadzić i udostępniać Czytelnikom:
1) zbiór czasopism,
2) zbiór materiałów audiowizualnych,
3) zbiór innych materiałów bibliotecznych określonych odrębnymi przepisami.

§ 3
Zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, kasety audio i kasety video oraz inne materiały) stanowią własność OIPiP w Łodzi.

ROZDZIAŁ III
Prawo do korzystania z Biblioteki


§ 4
Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają osoby, które:
1. są członkami OIPiP z siedzibą w Łodzi,
2. okażą się Prawem Wykonywania Zawodu przy zapisie,
3. złożyły deklarację zapisu,
4. posiadają kartę biblioteczną wydaną przez OIPiP w Łodzi,
5. zobowiązały się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5
Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nie spełnia warunków o których mowa w § 4, osoba prowadząca Bibliotekę podejmuje decyzję o:
1. odmowie korzystania ze zbiorów,
2. możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu na podstawie dowodu osobistego bez zapisu do Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki Czytelników


§ 6
Czytelnicy, którzy nabyli prawa do korzystania z Biblioteki, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu mają prawo do:
1. wypożyczania książek na warunkach określonych w Regulaminie,
2. korzystania z księgozbioru podręcznego,
3. samodzielnego wyszukiwania księgozbioru w wypożyczalni,
4. korzystania z katalogów oraz porad osoby obsługującej Bibliotekę przy doborze wypożyczonych pozycji,
5. zgłaszania osobie nadzorującej pracę Biblioteki, uwag dotyczących sposobu jej funkcjonowania.

§ 7
Czytelnicy mają obowiązek:
1. przestrzegać zasad wypożyczania zbiorów bibliotecznych;
2. dbać o powierzone książki, czasopisma, w szczególności chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.
3. powiadamiać niezwłocznie bibliotekę o zmianach nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, zakładu pracy,
4. okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia podawanych przez Czytelnika danych,
5. zachować czystość i ciszę w pomieszczeniach Biblioteki, zaniechać palenia.

ROZDZIAŁ V
Zasady udostępniania zbiorów


§ 8
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

§ 9
1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 4 wolumenów, a w przypadku kaset video i audio do 2sztuk.
2. Wypożyczenie każdego wolumenu musi być pokwitowane rewersem.
3. Ze zbiorów Compact Disk można korzystać tylko w Czytelni.
4. Po udokumentowaniu potrzeb Czytelnika osoba prowadząca Bibliotekę może zwiększyć liczbę wypożyczanych wolumenów, nie więcej jednak niż do 8, a kaset video i audio do 4.
5. W przypadku o którym mowa w § 9 ust. 4 Czytelnik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o pisaniu pracy lub indeks.

§ 10
1. Termin zwrotu książek upływa po 1 miesiącu, kaset po 21 dniach od daty wypożyczenia.
2. W przypadku o którym mowa w § 9 ust. 4 termin wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy.
3. Przed upływem ustalonego terminu zwrotu książki osoba prowadząca Bibliotekę może, na wniosek Czytelnika przedłużyć termin zwrotu o ile nie zostało na nie złożone zamówienie przez innego Czytelnika. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy.
4. Przedłużania okresu wypożyczenia można również dokonywać telefonicznie, po podaniu numeru karty bibliotecznej i numerów posiadanych książek;
5. W razie ujawnienia szczególnych potrzeb Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.

§ 11
1. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę aktualnie wypożyczoną przez innego Czytelnika.
2. Zamówienie daje pierwszeństwo wypożyczenia danej książki po jej zwrocie.
3. Zamówienia odnotowywane są na złożonym rewersie.

§ 12
1. Korzystanie z Czytelni Biblioteki jest możliwe za okazaniem karty bibliotecznej lub prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej.
2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
3. CZYTELNIA BIBLIOTEKI, POSIADA:
1) katalog podręczny,
2) katalog czasopism,
3) dostęp do Internetu w przygotowanym Terminalu,
4) zestawienie zakupionych nowości.

4. Zasady korzystania z Księgozbioru podręcznego:
1) Z księgozbioru podręcznego Czytelnicy mogą korzystać jedynie w lokalu Biblioteki, po wpisaniu swoich danych do skoroszytu korzystających z czytelni.
2) Na zamówienie Czytelnika możliwe jest wykonywanie kserokopii fragmentu książki, po uzgodnieniu terminu odbioru kopii z punktem ksero.
3) Nie wykonuje się kserokopii książek klejonych (z uwagi na możliwość uszkodzenia).

5. Zasady korzystania z Terminalu (stanowiska komputerowego):
1). Na stanowisku Komputerowym są zainstalowane
a) programy:
- WORD;
- Excell;
- Access;
- Internet;
- Antywirusowy.
b) bazy danych:
- medycznego piśmiennictwa zagranicznego MEDLINE od 1966 roku (baza aktualizowana jest co miesiąc),
- medycznego piśmiennictwa polskiego BIBLIO od 1991r. polskich zasobów medycznych, zawierających informacje o uczelniach i bibliotekach medycznych, towarzystwach, pielęgniarskich, lekarskich oraz zjazdach, wydawnictwach i najnowszej literaturze fachowej sieci INTERNET,
- Biblioteki OIPiP od 1991r. (informacje o wprowadzonych czasopismach znajdują się przy terminalu w czytelni Biblioteki, baza aktualizowana co miesiąc).
2) Korzystanie z Terminalu jest możliwe tylko dla celów naukowych i studiów dydaktycznych, po zostawieniu w depozycie karty bibliotecznej lub prawa wykonywania zawodu.
3) Za korzystanie z terminalu w Czytelni pobiera się opłaty.
- za każdą rozpoczętą godzinę pracy komputera - 3 zł.
- za każdą stronę wydruku - 0, 30 zł.
- za przegranie na dyskietkę dostarczoną przez Czytelnika:
   - do 100 pozycji 1, 00 zł.    - za każde następne, rozpoczęte 100 pozycji 1,00 zł.
4) Przed rozpoczęciem pracy na terminalu, użytkownik zobowiązany jest do wpisania się na listę jego użytkowników znajdującą się w Czytelni.
5) Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę, po upływie tego czasu Czytelnik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera zgodnie z listą użytkowników.
6) Osoba zapisana na listę, o której mowa wyżej, winna jest stawić się zgodnie z wyznaczoną godziną.
7) W przypadku spóźnienia, czas korzystania z terminalu ulega skróceniu, chyba, że nie ma następnych umówionych osób korzystających z terminalu.
8) Głównym programem udostępnianym przez Bibliotekę jest Windows, a także medyczne bazy danych oraz materiały na CD, będące w zbiorach Czytelni, oraz program zbiorów Biblioteki.
9) W celu skopiowania dostępnych danych, użytkownik Terminalu powinien posiadać własną dyskietkę 3,5', którą powinien przed rozpoczęciem pracy sprawdzić z programem antywirusowym.
10) W przypadku braku wiedzy na temat korzystania z baz danych użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z pisemną informacją znajdującą się przy terminalu, a dopiero potem zgłosić się do osoby obsługującej Czytelnię. Osoba obsługująca Czytelnię nie udziela informacji na temat wykorzystania lub przeszukiwania zasobów Internetu, które nie są związane ze zbiorami gromadzonymi przez Bibliotekę.
11) Dostęp do Internetu ma charakter ograniczony i powinien być wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu wyszukiwania informacji. Zabronione jest zwłaszcza uczestniczenie w kawiarenkach internetowych oraz programach typu "relay chat (np.; MIRC), wyszukiwanie treści niezgodnych z prawem, a także "ściąganie" na dysk lokalny lub sieciowy jakichkolwiek plików (za wyjątkiem plików niezbędnych do celów naukowych lub dydaktycznych). W celu ochrony systemu komputerowego przed wirusami zabronione jest otwieranie jakichkolwiek "ściągniętych" plików wykonywalnych (.exe. .com .bat) lub zarchiwizowanych (.zip .arj .rar) na dysku lokalnym lub sieciowym komputera. Pliki należy nagrywać na dyskietkę. Jeżeli są większe niż 1.44 MB należy je umieścić na dysku C; skompresować i przenieść na dyskietkę.
12) Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich plików stworzonych lub nagranych przez niego podczas sesji na dysku lokalnym komputera.
13) Zabrania się instalowania własnego oprogramowania na stanowiskach i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego.
14) Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu powinny być natychmiast zgłaszane do pracownika Biblioteki.
15) Osoba dyżurująca ma prawo kontroli wykorzystywania danego terminalu w trakcie pracy użytkownika oraz po jej zakończeniu - przed wydaniem prawa wykonywania zawodu.
6. Zasady korzystania z Czasopism.
W Czytelni znajdują się czasopisma z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, zszyte, stanowiące księgozbiór podręczny.
1) Czasopisma, o których mowa dostępne są wyłącznie w Czytelni Biblioteki;
2) Na zlecenie Czytelników wykonywane są również kserokopie z materiałów własnych Biblioteki.
a).Stawka za wykonanie kserokopii powyżej 10 stron wynosi:
- 0,10 gr. za kopię jednostronną formatu A4,
- 0,20 gr. za kopię dwustronną formatu A4,
- 0,20 gr. za kopię jednostronną formatu A3,
- 0,30 gr. za kopię dwustronną formatu A3.
3) Nie wykonuje się kserokopii czasopism, które mogą ulec uszkodzeniu.

ROZDZIAŁ VI
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu książki

§ 13
W wypadku opóźnienia w zwrocie wypożyczonej książki ponad ustalony w myśl §10 termin, Biblioteka pobiera karę w wysokości 00,50 zł; za każdą dobę od upływu terminu zwrotu.

§ 14
1. Jeżeli wolumeny zostały przez Czytelnika zniszczone częściowo lub utracone (zniszczone w całości albo zagubione), winien on przekazać na rzecz Biblioteki taką samą pozycję lub inną przydatną w Bibliotece albo też naprawić wolumen pokrywając koszt naprawy.
2. W przypadku utraty wolumenu wypożyczonego dzieła wielotomowego Czytelnik odpowiada za utratę całości dzieła, chyba że odkupi brakujący tom.

§ 15
1. Niedopełnienie przez Czytelnika obowiązków przewidzianych w rozdziale niniejszym powoduje wystąpienie OIPIP z siedzibą w Łodzi na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń.
2. Przed skierowaniem sprawy do sądu OIPiP może wezwać Czytelnika do zwrotu, określając ostateczny termin rozliczenia się z Biblioteką.
3. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na wniosek osoby prowadzącej Bibliotekę, może zaniechać roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, o ile powyższe sytuacje zostaną dowiedzione poświadczeniem odpowiednich organów.
4. Skreślenie z listy Czytelników następuje po dwukrotnym wezwaniu do zwrotu wypożyczonych wolumenów, w tym po raz drugi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponowny zapis do biblioteki możliwy jest po uregulowaniu należności, czyli po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
5. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4 książki będące w posiadaniu Czytelnika, na wniosek osoby prowadzącej Bibliotekę, zostają spisane z inwentarza.

ROZDZIAŁ VII
Naruszanie obowiązków regulaminowych

§ 16
W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na wniosek pracownika prowadzącego Bibliotekę, może:
1. pozbawić Czytelnika prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki na stałe,
2. pozbawić możliwości korzystania z różnych form pomocy finansowej oferowanej w ramach działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, szczególnie dofinansowania udziału w doskonaleniu zawodowym, przyznania zapomogi, udziału w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Okręgową Izbę.
Na wniosek osoby zainteresowanej uzasadnienie zostanie wydane na piśmie.

ROZDZIAŁ VIII
Rozpatrywanie odwołań

§ 17
1. Od decyzji pracownika Biblioteki, w szczególności w sprawach :
a) odmowy prawa korzystania ze zbiorów,
b) ustalenia wartości pozycji utraconej lub zniszczonej przez Czytelnika,
c) naliczenia kar umownych, przysługuje Czytelnikowi prawo odwołania do Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Od decyzji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Łodzi, w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Czytelnika wiadomości o decyzji Prezydium.
Decyzja Okręgowej Rady jest ostateczna w toku postępowania wewnątrzbibliotecznego.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe


§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się