Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualnyKlauzula Informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO), Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, 91-762 Łódź.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@oipp.lodz.pl oraz w formie pisemnej na adres Administratora: Łódź 91-762, ul. Emilii Plater 34.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

-  Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych,

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

5. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do:

            - dostępu do danych osobowych,

            - sprostowania danych osobowych,

            - usunięcia danych,

            - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

            - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

            - przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego, któremu podlega Administrator, mogą ograniczać zakres praw wymienionych powyżej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych :

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora  oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

 

 


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się