Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Struktura organizacyjna i zadania

Struktura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych


Organami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są:

 1. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 3. Naczelna Komisja Rewizyjna,
 4. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
 5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 11.174.1038) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.


Struktura okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

1. okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych (OZPiP) 
-  Uchwała nr 6 ze zm. Regulamin OZPiP    - 
stan na dzień 07.03.2017
2. okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP)
- Uchwała nr 6 ze zm. Regulamin ORPiP    - stan na dzień 07.03.2017
3. okręgowa komisja rewizyjna (OKR),
- Uchwała Nr 6 ze zm. Regulamin OKR      - stan na dzień 07.03.2017
4. kręgowy sąd pielęgniarek i położnych (OSPiP)
- Uchwała Nr 6 ze zm. Regulamin OSPiP   - stan na dzień 07.03.2017
5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej (ORzOZ)
- Uchwała Nr 6 ze zm. Regulamin ORzOZ -   stan na dzień 07.03.2017

Kadencja organów izby trwa 4 lata.

Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd -

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym
zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd:

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada – wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 2. stwierdza prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 4. dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 5. wydaje zezwolenia na prowadzenie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej praktyki pielęgniarek i położnych oraz prowadzi rejestry wydanych zezwoleń,
 6. wydaje zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego oraz prowadzi rejestr wydanych zezwoleń,
 7. ustala sposób i program przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat,
 8. prowadzi postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 9. sprawuje nadzór nad wykonywaniem indywidualnej i grupowej praktyki,
 10. powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
 11. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
 12. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 13. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

Prezydium  stanowią: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy
zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik
i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również
przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz
okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa komisja rewizyjna


 1. kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 2. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy rzecznik prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz prewencję w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się