Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


I. USTAWA o samorządzie pielęgniarek i położnych


I - 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r ( art.55 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodoach pielęgniarki i położnej - Dz.U.nr 174, poz.1039 i Nr 291, poz.1707 ) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych......


I - 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012r . ( art.34 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707 ) w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie....


I - 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.


II. USTAWA o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U. z 2016 poz.1251, 1579


II-1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej


II-10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r, ( art.49 ustawy z dnia 19 sierpnia1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz.U. pz 2011r.Nr 231,p oz.1375 ) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego


II-11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012r. ( art. 237par.4, pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy - Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94, z późn. zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


II-12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012r ( Dz.U. Nr 112, poz 654, z późn.zm.) w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.


II-2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzajów takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie


II-3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych


II-4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych


II-5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji


II-6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu


II-7 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą -tekst rozporządzenia


II-8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012r ( art.18 ust.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - - Dz.U.z 2011r Nt 231, poz.1375 ) w sprawie stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego...


II-9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


III. KODEKS Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej.


IV. USTAWA o działalności leczniczej


IV-I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębirocami.


V. USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym


VI. USTAWA o służbie medycyny pracy


VII. USTAWA o publicznej służbie krwi


VIII. USTAWA o pomocy społecznej


IX. USTAWA o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


X. USTAWA o ochronie zdrowia psychicznego


XI. USTAWA o zawodach lekarza i lekarza dentysty


XII. KODEKS PRACY


II-13 Ustawa z dnia 22 lipca 2014r., o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się