Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Informacje ogólne

Rejestr podmiotów

Informacje ogólne

Praktyka Zawodowa Pielęgniarek/Położnych

I. Przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w formie działalności
leczniczej:
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz
wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 325);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 584 z późn. zm.).

II. Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie - art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka, indywidualna praktyka
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka, indywidualna
specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy
z tym podmiotem,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
pielęgniarek/położnych
- zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

III. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -
art. 19 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1. Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną
praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) uchylony;
3) nie może być:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w
wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o
zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i
położnych,
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym
środkiem zapobiegawczym;
4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
5) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne,
wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń
zdrowotnych;
6) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25
ust. 1 pkt.1.
2.Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną
praktykę jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub
indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, oraz, w przypadku
indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń
zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej.
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7.
5. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez
pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b,
spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz ust. 2 pkt 2.
6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana
spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu
leczniczego (art. 20 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą (w tym podmioty wykonujące praktykę zawodową pielęgniarek, położnych), nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ( art. 23 oraz art. 24 wyżej cytowanej ustawy ) .

IV. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą –
art. 19, art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1. Pielęgniarka/położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr:
a) wniosek
b) załączniki:
- zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy lub świadectwo pracy,
- oryginał prawa wykonywania zawodu (do wglądu),
- potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- polisa obowiązkowego oc dla osób wykonujących działalność leczniczą,
- opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie
określonych świadczeń zdrowotnych (dotyczy gabinetu pielęgniarki/położnej),
- dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji (dotyczy specjalistycznej praktyki
pielęgniarki/położnej),
- potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

V. Opłaty za wpis, zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą –
art. 105 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do
pełnego złotego - w przypadku praktyki zawodowej;
2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego.
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.
2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

VI. Zmiana danych objętych rejestrem - art. 107 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać
organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni
od dnia ich powstania.
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa
w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na
podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
3. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej
podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.
4. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej
podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
5. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.
6. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy
w sprawach zdrowia.
7. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.
8. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany
uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń.
9. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
10. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz
odsetek od tych zobowiązań.
11. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

VII. Odmowa wpisu, wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -
art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania
działalności objętej wpisem;
2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2
pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo
art. 19.
2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem
faktycznym;
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu
działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej
wpisem;
4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ
prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność
leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
7) wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, 1491 i 1877)
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po
uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności
objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2
pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat
od dnia wykreślenia z rejestru.

VIII. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą - art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi
na jej podstawie.
2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do
wykonywania czynności kontrolnych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają
prawo:
1) żądania informacji i dokumentacji;
2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym
dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
5) wglądu do dokumentacji medycznej;
6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą
zawód medyczny.
5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przeprowadzenie kontroli:
1) konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r.
Nr 107, poz. 679);
2) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ten organ.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, wniosek o:
1) wpis do rejestru,
2) zmianę wpisu do rejestru,
3) wykreślenie z rejestru,
składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).
Zakładanie konta na platformie ePUAP odbywa się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
Do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu za pomocą aplikacji RPWDL
(Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika. Konto można założyć wchodząc na stronę: https://rpwdl.csioz.gov.pl
następnie w zakładkę „Aplikacja dla praktyk zawodowych”, która znajduje się w części przeznaczonej dla Praktyk Pielęgniarek i Położnych.


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania
w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z tego rejestru

Załącznik nr 1
KODY WOJEWÓDZTW
Województwo Dolnośląskie – 02
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 04
Województwo Lubelskie – 06
Województwo Lubuskie – 08
Województwo Łódzkie – 10
Województwo Małopolskie – 12
Województwo Mazowieckie – 14
Województwo Opolskie – 16
Województwo Podkarpackie – 18
Województwo Podlaskie – 20
Województwo Pomorskie – 22
Województwo Śląskie – 24
Województwo Świętokrzyskie – 26
Województwo Warmińsko-Mazurskie – 28
Województwo Wielkopolskie – 30
Województwo Zachodniopomorskie – 32


Załącznik nr 3
KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
03 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej
04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
14 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie
16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
17 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku
28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
29 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu
34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
37 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu
38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
41 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
43 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Załącznik nr 4
KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH
93 – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
94 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego
95 – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka
pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
96 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna
specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
97 – grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek
98 – indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki
99 – indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka
pielęgniarki

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się