Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Informacje ogólne

Rejestr podmiotów

Informacje ogólne

Praktyka Zawodowa Pielęgniarek/Położnych 

I. Przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w formie działalności leczniczej: 


- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 605); 
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 646). 

II. Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie - art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: 


a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka, indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, 
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych. 

III. Warunki wykonywania zawodu w formie działalności leczniczej - art. 19 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 


1. Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki: 
1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 
2) uchylony;
3) nie może być: 
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym; 
4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis; 
5) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny;
6) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt.1. 
2.Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę jest obowiązana: 
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1; 
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
3. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana: 
1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3,4,6 i 7, oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta; 
3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej. 
4. Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7. 
5. W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, spełniające warunki określone w ust. 1 albo ust. 2. 
6. Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2. 

Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 19 ust. 3, nie może być zakład leczniczy (art. 20 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). 

IV. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 19, art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 


1. Pielęgniarka/położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr:
a) wniosek 
b) załączniki: 
- zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy lub świadectwo pracy,
- kopię prawa wykonywania zawodu, 
- potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
- dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji (dotyczy specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej), 
- potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

V. Opłaty za wpis, zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – art. 105 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.


1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej: 
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego - w przypadku praktyki zawodowej; 
2) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego. 
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. 
2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

VI. Zmiana danych objętych rejestrem - art. 107 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 


1
. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 
2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 
Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. 
Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

VII. Odmowa wpisu, wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - art. 108 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 


1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem; 
2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 
3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19. 
2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku: 
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym; 
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 
3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem; 
4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2; 
5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru; 
6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; 
7) wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
8) uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru. 

VIII. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą - art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 


1
. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie. 
2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 
1) żądania informacji i dokumentacji; 
2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 
4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
5) wglądu do dokumentacji medycznej; 
6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 
4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny. 
5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przeprowadzenie kontroli: 
1) konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679); 
2) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ten organ.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, wniosek o:
1) wpis do rejestru,
2) zmianę wpisu do rejestru,
3) wykreślenie z rejestru, składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego.


Zakładanie konta na platformie ePUAP odbywa się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
Do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu za pomocą aplikacji RPWDL
(Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika. Konto można założyć wchodząc na stronę: https://rpwdl.csioz.gov.pl następnie w zakładkę „Aplikacja dla praktyk zawodowych”, która znajduje się w części przeznaczonej dla Praktyk Pielęgniarek i Położnych.


Załączniki do rozporządzenia


Załącznik nr 1 
KODY WOJEWÓDZTW 
Województwo Dolnośląskie – 02 
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 04 
Województwo Lubelskie – 06 
Województwo Lubuskie – 08 
Województwo Łódzkie – 10 
Województwo Małopolskie – 12 
Województwo Mazowieckie – 14 
Województwo Opolskie – 16 
Województwo Podkarpackie – 18 
Województwo Podlaskie – 20 
Województwo Pomorskie – 22 
Województwo Śląskie – 24 
Województwo Świętokrzyskie – 26 
Województwo Warmińsko-Mazurskie – 28 
Województwo Wielkopolskie – 30 
Województwo Zachodniopomorskie – 32 


Załącznik nr 3 
KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
01 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej 
02 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
03 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej 
04 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 
05 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
06 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie 
07 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
08 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
09 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim 
11 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze 
12 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 
13 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
14 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
15 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie 
16 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
17 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
18 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie 
19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie 
20 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 
21 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży 
22 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 
23 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie 
24 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce 
26 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile 
27 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku 
28 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
29 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku 
30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
31 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 
32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach 
33 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu 
34 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 
35 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach 
36 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie 
37 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu 
38 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 
39 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 
40 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
41 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 
42 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku 
43 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 
44 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 
45 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze 


KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH 
93 –indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym 
94 –indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym
95 –indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania 
96 –indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania 
97 – grupowa praktyka pielęgniarek 
98 – indywidualna praktyka pielęgniarki 
99 – indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr kont

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się