Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Kształcenie podyplomowe


 

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE


Ważne linki:
1.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – link pdf
2.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne – link pdf
3.    Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.  – link pdf
4.    Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i położnych  –  http://www.ckppip.edu.pl/
5.    Aktualizacje programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych – link pdf

RODZAJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:
1.    SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
2.    KURSY KWALIFIKACYJNE
3.    KURSY SPECJALISTYCZNE

Wnioski na wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2017 r.  przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia. link - http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=smk

Aby być uczestnikiem kursów i szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi należy:
- być członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi;
- po zakwalifikowaniu na kurs/szkolenie przedstawić zaświadczenie o minimum 2-letnim okresie odprowadzania składek na rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi lub w przypadku osób z krótkim stażem pracy – zaświadczenie o regularnie odprowadzanych składkach od momentu odebrania prawa wykonywania zawodu.
- po zakwalifikowaniu na kurs/szkolenie dostarczyć kserokopię prawa wykonywania zawodu.


SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy.

Do specjalizacji przystąpić mogą pielęgniarki/położne posiadające min 2 lata stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w przeciągu ostatnich 5 lat (zaświadczenie).

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie wraz z niezbędnymi kursami:


1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
2.    Pielęgniarstwo chirurgiczne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
3.    Pielęgniarstwo geriatryczne – Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne
4.    Pielęgniarstwo internistyczne –RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
5.    Pielęgniarstwo onkologiczne – Wywiad i badanie fizykalne
6.    Pielęgniarstwo operacyjne – Wywiad i badanie fizykalne
7.    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne
8.    Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – RKO, Wywiad i badanie fizykalne
9.    Pielęgniarstwo pediatryczne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
10.    Pielęgniarstwo psychiatryczne – RKO, Wywiad i badanie fizykalne
11.    Pielęgniarstwo ratunkowe – RKO, EKG, ROK noworodka, Wywiad i badanie fizykalne
12.    Pielęgniarstwo rodzinne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne
13.    Ochrona zdrowia pracujących – RKO, Wywiad i badanie fizykalne

Szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

1.    Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – ROK noworodka, Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne
2.    Pielęgniarstwo rodzinne – ROK – noworodka, RKO, Wywiad i badanie fizykalne

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

1.    Pielęgniarstwo epidemiologiczne - Wywiad i badanie fizykalne
2.    Pielęgniarstwo neonatologiczne - Wywiad i badanie fizykalne

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

Ponadto do momentu ukończenia specjalizacji i złożenia wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć  zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymogami w danej dziedzinie):

1.    kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, dla pielęgniarek
Zwolnione z powyższego obowiązku są:
•    pielęgniarki/położne, które uzyskały tytuł specjalisty po roku 2001 (kserokopia) lub
•    pielęgniarki/położne, które rozpoczęły studia licencjackie począwszy od naboru 2012/2013 (kserokopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu) lub
•    pielęgniarki/położne które ukończyły kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

2.    kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

3.    kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych

Zwolnione z powyższych dwóch kursów są:
•    pielęgniarki systemu (w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) (zaświadczenie o zatrudnieniu na danym oddziale i ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji) * lub
•    pielęgniarki/położne posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia) lub
•    pielęgniarki/położne posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

4.    kurs specjalistyczny Leczenie ran, dla pielęgniarek

5.    kurs specjalistyczny Leczenie ran, dla położnych

6.    kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka, dla pielęgniarek i położnych
Zwolnione z powyższego obowiązku są pielęgniarki/położne posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia)

* pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowymKURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego wynosi do 6 miesięcy.

Do kursu kwalifikacyjnego przystąpić mogą pielęgniarki/położne posiadające min 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej (zaświadczenie).

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – RKO, EKG
2.    Pielęgniarstwo chirurgiczne – RKO, EKG
3.    Pielęgniarstwo diabetologiczne
4.    Pielęgniarstwo geriatryczne – RKO, EKG
5.    Pielęgniarstwo internistyczne – RKO, EKG
6.    Pielęgniarstwo kardiologiczne – RKO, EKG
7.    Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią - RKO
8.    Pielęgniarstwo neonatologiczne
9.    Pielęgniarstwo neurologiczne - RKO
10.    Pielęgniarstwo onkologiczne
11.    Pielęgniarstwo operacyjne
12.    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
13.    Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
14.    Pielęgniarstwo pediatryczne – RKO, EKG
15.    Pielęgniarstwo psychiatryczne
16.    Pielęgniarstwo ratunkowe – ROK noworodka, RKO
17.    Pielęgniarstwo rodzinne
18.    Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
19.    Pielęgniarstwo transplantacyjne – RKO, EKG, Szkolenie pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników(Dz. U. poz. 363, z późn. zm.)
20.    Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:

1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii – RKO, EKG
2.    Pielęgniarstwo operacyjne
3.    Pielęgniarstwo rodzinne – RKO, ROK noworodka

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

1.    Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

Ponadto do momentu ukończenia kursu, przed przystąpieniem do egzaminy końcowego  pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć  zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych (zgodnie z wymogami w danej dziedzinie):

1.    kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

2.    kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych

Zwolnione z powyższych dwóch kursów są:
•    pielęgniarki systemu (w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) (zaświadczenie o zatrudnieniu na danym oddziale i ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych/specjalizacji) * lub
•    pielęgniarki/położne posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia) lub
•    pielęgniarki/położne posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

3.    kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka, dla pielęgniarek i położnych
Zwolnione z powyższego obowiązku są pielęgniarki/położne posiadające dyplom ratownika medycznego (kserokopia).

* pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym


KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Czas trwania kursu specjalistycznego wynosi do 3 miesięcy.

Do kursu specjalistycznego przystąpić mogą pielęgniarki/położne nie posiadające stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
1.    Dializoterapia
2.    Endoskopia
3.    Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku - nowy
4.    Kompresjoterapia
5.    Leczenie ran
6.    Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
7.    Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
8.    Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
9.    Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
10.    Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
11.    Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
12.    Pediatryczna domowa opieka paliatywna
13.    Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
14.    Podstawy opieki paliatywnej
15.    Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
16.    Szczepienia ochronne
17.    Wykonanie badania spirometrycznego
18.    Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
19.    Wykonywanie i ocena testów skórnych
20.    Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne dla położnych:
1.    Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
2.    Leczenie ran
3.    Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
4.    Onkologia ginekologiczna
5.    Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
6.    Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
1.    Edukator w cukrzycy
2.    Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
3.    Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
4.    Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
5.    Ordynowanie leków i wypisywanie recept
6.    Podstawy języka migowego
7.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
8.    Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
9.    Terapia bólu ostrego u dorosłych
10.    Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
11.    Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
12.    Wywiad i badanie fizykalne 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się