Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 zatrudni położną środowiskową

Kontakt:
Dorota Maciejewska - Naczelna Pielęgniarka
tel: 42 2721932
e-mail: d.maciejewska@wompcpl.eu


XII LO im. S. Wyspiańskiego w Łodzi przy al. K. Anstadta 7


XII LO im. S. Wyspiańskiego w Łodzi przy al. K. Anstadta 7, pilnie poszukuje pielęgniarki szkolnej od 1 września 2020 r. dla ok. 490 uczniów.

Kontakt:
tel. 42 6334082
e-mail: lo12@12lo.ehost.pl
 


SPZOZ w Zelowie


SPZOZ w Zelowie zatrudni położną środowiskową posiadającą kurs położnej środowiskowej lub tytuł mgr położnictwa.


SPZOZ w Zelowie
ul. Żeromskiego 21
97-425 Zelów
tel. 446341120
spzoz_zelow@interia.pl


Ogłoszenie o naborze do Służby Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza


Link do ogłoszenia na stronie www:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-lodzi-ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-wieziennej202


Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi


Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny w Łodzi zatrudni PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA do pracy w Punkcie Pobrań - pobieranie krwi i Punkcie Szczepień

OFERUJEMY:
•    zatrudnienie na pełen wymiar etatu
•    pracę w renomowanej i stabilnej firmie
•    dobrze wyposażone stanowisko pracy
•    miłą i przyjazną atmosferę

WYMAGANIA:
•    aktualne prawo wykonywania zawodu lub dyplom Technika Laboranta
•    umiejętność wykonywania standardowych procedur diagnostycznych

kontakt telefoniczny:    42 254 96 86; 42 254 96 85 lub e-mail: m.marcinkiewicz@swietarodzina.com.pl

 


Dom Pomocy Społecznej w Głownie


Z uwagi na pilną potrzebę wsparcia kadrowego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w znalezieniu jednej pielęgniarki, która wyraziłaby gotowość podjęcia pracy w wymienionym podmiocie na mocy art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 1239 ze zm.).

Jednocześnie informuję, iż próby zatrudnienia dodatkowego pracownika podejmowane przez Starostę Zgierskiego okazały się nieskuteczne z uwagi na brak osób zainteresowanych świadczeniem pracy w tej jednostce.

Sprawę prowadzi pani Monika Szajder, starszy specjalista w Oddziale Ratownictwa Medycznego WBiZK ŁUW w Łodzi, tel. 42 664 20 22, monika.szajder@lodz.uw.gov.pl

 

Z up. Wojewody Łódzkiego
Dorota Gajewska
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
I Zarządzania Kryzysowego


SP ZOZ MSWiA w Łodzi


SP ZOZ MSW i A w Łodzi zatrudni pielęgniarki-specjalistki operacyjne w ramach umowy o pracę i na umowy kontraktowe. Pielęgniarki operacyjne z doświadczeniem pracy na Bloku Operacyjnym Wielo- profilowym, posiadające kurs kwalifikacyjny lub specjalizację operacyjną.
Pielęgniarki do Oddziałów szpitalnych (Oddział Wewnętrzny z Kardiologią, Oddział Chirurgii Naczyń i Ogólnej,  Oddział Okulistyki i Laryngologii ) , POZ,  Izby Przyjęć  na umowę o pracę lub na umowę kontraktową.
Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny (42) 63 41 326 lub (42) 63 41 171  lub przesłanie cv na adres e-mail pielegniarka.nacz@zoz-mswia-lodz.pl

Kierownik Zespołów Pielęgniarskich SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Mgr Ewa Lachowicz
 


NZOZ Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi


NZOZ Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi zatrudni pielęgniarkę

NZOZ Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze godzin do pracy w medycynie szkolnej.
   
Telefon do kontaktu: 42 254 96 86 lub 42 254 96 85
m.marcinkiewicz@swietarodzina.com.pl


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, zatrudni pielegniarki, pielęgniarzy na umowy cywilno-prawne do pracy w Oddziałach Szpitala:

Osoby zainteresowane proszone są o składnie dokumentów aplikacyjnych u Pielęgniarki Naczelnej - mgr Doroty Marchewy (Budynek Dyrekcji, I piętro) lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@bieganski.com.pl

Dodatkowe informacje o prowadzonych naborach na ww. wolne stanowiska pracy można uzyskać pod numerem telefonu: 42 251 61 10 lub 506 828 006

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w przekazywanych lub przesyłanych dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

"Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy"
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 91-347, ul. Kniaziewicza 1/5, nr tel.: 42 251 60 11, fax.: 42 251 60 55 (dalej jako „Administrator”).
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Adamiak-Zielińskiej, z którą może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez adres email: iodo@bieganski.com.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prowadzonego obecnie postępowania rekrutacyjnego.
4.Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą:
•pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczący w prowadzonym procesie rekrutacyjnym,
•podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Sąd, Prokuratura,
•podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
•dostawcy i realizatorzy usług IT w zakresie obsługi systemów informatycznych.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w tym również do organizacji międzynarodowych.
6.Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
8.W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób niezgodny z przepisami RODO.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą profilowane.

Ponadto informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i ochronę mienia, w Szpitalu uruchomiony jest monitoring wizyjny, któremu podlegają wjazdy i wejścia na teren Szpitala, teren Szpitala, przestrzenie publiczne wewnątrz budynków, w szczególności ciągi komunikacyjne. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni i udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych.

.........................
(podpis kandydata do pracy)


SPZOZ w Zelowie zatrudni pielęgniarkę środowiskową


SPZOZ w Zelowie zatrudni pielęgniarkę środowiskową, wymagane wykształcenie wyższe, mile widziane uprawnienie do wypisywania recept.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
97-425 zelów
ul. Żeromskiego 21
+48 446341120
galiyeh@spzozzelow.pl


Przedszkole Nr 8 w SkierniewicachPrzedszkole Nr 8 w Skierniewicach poszukuje do pracy pielęgniarki lub osoby mającej uprawnienia diabetologiczne na pełny etat.


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ (funkcjonariusz SW)


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ
(funkcjonariusz SW)


Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził z dniem 27.08.2019 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 6/2019 do służby w Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu, Zakładu Karnego w Garbalinie oraz młodszej pielęgniarki szpitala z ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności):
-    planowana liczba osób do przyjęcia: 3-5 (pełen etat):
1)    1-3 miejsca w szpitalu Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi,
2)    1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Garbalinie,
3)    1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu;

-     miejsce pełnienia służby:
1)    Zakład Karny Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź,
2)    Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,
3)    Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz;
-    rozkład czasu służby:
-    wielozmianowy – szpital (godz. 6:45 – 18.45, godz. 18.45 – 6:45),
-    jednozmianowy – ambulatorium (godz. 7:30 – 15:30).

Planowane terminy przyjęcia do służby: od 14.10.2019 r. do 25.11.2019 r.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU:
1) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym  z kształceniem w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. młodsza pielęgniarka służby zdrowia);
2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 13 września 2019 r.:
- złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w godz. 7:30 – 18:00 (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);
- przesłać pocztą na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu.

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:
1)    ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2)    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata
(czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów; o terminie rozmowy kandydaci są informowani telefonicznie),
3)    przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
(test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
4)    uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5)    przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)
(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6)    sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7)    wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby  w  Służbie Więziennej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:
-    art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427);
-    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).

II. Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 por. Monika Sobierajska, st. inspektor ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 42 675 00 54, 42 675 00 20).


WAŻNE:
Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA (należy w ofertach pracy wybrać Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 


MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ

(funkcjonariusz SW)

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził z dniem 27.08.2019 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 6/2019 do służby w Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu, Zakładu Karnego w Garbalinie  oraz młodszej pielęgniarki szpitala z ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności):
 

- planowana liczba osób do przyjęcia: 3-5 (pełen etat):

1)      1-3 miejsca w szpitalu Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi,
2)      1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Garbalinie,
3)      1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu;

-   miejsce pełnienia służby:

1)      Zakład Karny Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 3-161 Łódź,
2)      Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,
3)      Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz;

-  rozkład czasu służby:

 

Planowane terminy przyjęcia do służby: od 14.10.2019 r. do 25.11.2019 r.

 

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 

WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU:

1) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

 

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
 
1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.
 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:
 

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega (tj. młodsza pielęgniarka służby zdrowia);
2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby).

 
Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 13 września 2019 r.:
 

- złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w godz. 7:30 – 18:00 (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);
- przesłać pocztą na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu.
 

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 
I. Etap wstępny obejmujący:

1)      ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata
(czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów;   o terminie rozmowy kandydaci są informowani telefonicznie),
3)      przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
(test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
4)      uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5)      przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)
(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6)      sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7)      wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).
 

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej. 
W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby  w  Służbie Więziennej.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

-  art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1427);

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).

 
II. Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 por. Monika Sobierajska, st. inspektor ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 42 675 00 54, 42 675 00 20).
 

WAŻNE:

Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA (należy w ofertach pracy wybrać Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Oddział Wewnętrzny i Geriatrii w Zgierzu


Oddział Wewnętrzny i Geriatrii w Zgierzu, ul. Struga 2-4 poszukuje i zaprasza  Panie Pielęgniarki do podjęcia pracy, zarówno na etat, w pełnym wymiarze godzin, jak i na umowę-zlecenie, jako pracę dodatkową. To kameralny oddział,  funkcjonujący we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim, jednak organizacyjnie działający w strukturze Centrum Medycznego Boruta. Mamy aktualnie 34 łóżka, miesięcznie hospitalizujemy ok.80 - 100 pacjentów.
Zainteresowane Panie (Panów Pielęgniarzy oczywiście także!) uprzejmie proszę o kontakt:
Centrum medyczne "Boruta", ul.Struga 2-4 95-100 Zgierz
tel. do Sekretariatu Prezesa (Pan dr Zbigniew Muras) 42 714 35 10
tel. do Pani Pielęgniarki Oddziałowej (Pani mgr Dorota Ziółkowska) 42 714 35 27
lub bezpośrednio do mnie mail: interna.boruta@poczta.fm

Ordynator Oddziału
lek.med. Jacek Kogucki


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
PILNIE ZATRUDNI PIELĘGNIARKI
Miejsce pracy: Łódź
nr ref. 4/2019

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 42 689 – 50 - 30, 42 689 – 58 – 30 i niezwłoczne listowne przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) na adres:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
(REKRUTACJA - ze wskazaniem nr ref. 4/2019)
lub na adres email: j.wloch@kopernik.lodz.pl

Prosimy o dopisanie, podpisanie i dołączenie następujących klauzul:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Szczegóły dotyczące informacji nt. administratora danych oraz celu i zasad przetwarzania danych pozyskanych na potrzeby realizacji procedury rekrutacji zamieszono na stronie https://szpitale.lodzkie.pl/kopernik w Zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnimy. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/-em się ze szczegółami dotyczącymi informacji nt. administratora danych oraz celu i zasad przetwarzania danych pozyskanych na potrzeby realizacji procedury rekrutacji zamieszonymi na ww. stronie internetowej szpitala.

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

* niepotrzebne skreślić

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów. Aplikacje nie zawierające klauzuli odnoszącej się do przetwarzania danych osobowych nie będą rozpatrywane.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sadowa 10, zatrudni pielęgniarkę na stanowisko pielęgniarki poz (środowiskowo-rodzinnej), która posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego (może być również w trakcie trwania kursu).
Praca na cały etat na dwie zmiany w godzinach 7.00–14.35 lub 12.25–20.00.
Warunki płacowe do uzgodnienia.
Zapraszamy do kontaktu tel. 42 231 50 55 lub na spotkanie z przełożoną pielęgniarek lub dyrektorem.
 


Młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ
(funkcjonariusz SW)


Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził w dniu 15.04.2019 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 3/2019 do służby w Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu, Zakładu Karnego w Garbalinie oraz młodszej pielęgniarki szpitala z ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi:
- planowana liczba osób do przyjęcia: 3-5 (pełen etat):
1) 1-3 miejsca w szpitalu Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi,
2) 1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Garbalinie,
3) 1 miejsce w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu;
- miejsce pełnienia służby:
1) Zakład Karny Nr 2 w Łodzi – ul. J. I. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź,
2) Zakład Karny w Garbalinie – Garbalin 18, 99-100 Łęczyca,
3) Zakład Karny w Łowiczu – ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz;
- rozkład czasu służby:
- wielozmianowy – szpital (godz. 6:45 – 18.45, godz. 18.45 – 6:45),
- jednozmianowy – ambulatorium (godz. 7:30 – 15:30).

Planowane terminy przyjęcia do służby: od 24.06.2019 r. do 25.11.2019 r.
 

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU:
1) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;
2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej  oraz w dniu przyjęcia do służby).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 2 maja 2019 r.:
- złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w godz. 7:30 – 18:00 (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);
- przesłać pocztą na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu.

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:
1)    ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2)    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata
(czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów;  o terminie rozmowy kandydaci są informowani telefonicznie),
3)    przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
(test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
4)    uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5)    przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)
(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6)    sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7)    wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych     (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby  w  Służbie Więziennej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:
-    art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.);
-    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).

II. Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 por. Monika Sobierajska, st. inspektor ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 42 675 00 54, 42 675 00 20).WAŻNE:
Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA (należy w ofertach pracy wybrać Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,                              w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 


Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" zatrudni pielęgniarkę


Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, ul. A. Struga 86, zatrudni pielęgniarkę do pracy w POZ.

Wymagania:

W sprawie zatrudnienia prosimy kontaktować się z Dyrektorem MCM „Polesie: w Łodzi:
Tel. 42 208 48 06, e-mail: a.rawska@mcmpolesie.pl 


Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi


Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, ul. Felińskiego 7, zatrudni  pielęgniarki i położne  środowiskowo-rodzinne w pełnym wymiarze godzin.

Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) oraz warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

e-mail: sekretariat@mcmgorna.pl

telefon: 42 689 20 87
 


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi zatrudni pielęgniarki, pielęgniarzy do pracy w oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych, Izbie Przyjęć.

Bliższe informacje u Pielęgniarki Naczelnej pod numerem telefonu: 42 6367611 w. 259 lub 724 722 235

Oferty wraz z CV można przesłać na adres: WSSz im. M. Pirogowa sekretariat@pirogow.pl lub naczelna.piel@pirogow.pl
 


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MŁODSZA PIELĘGNIARKA


(funkcjonariusz SW)

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził w dniu 04.12.2018 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 1/2019 do służby w Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu oraz młodszej pielęgniarki szpitala z ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi:

Planowane terminy przyjęcia do służby: 11.02.2019 r., 18.02.2019 r., 25.02.2019 r., 01.03.2019 r., 11.03.2019 r., 18.03.2019 r., 25.03.2019 r., 01.04.2019 r.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.


WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU:

1) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

 
PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 1. stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
 2. posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;
 2. wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 5. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r.:

- złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w godz. 7:30 – 18:00 (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);

- przesłać pocztą na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu.

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 1. ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 2. przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów; o terminie rozmowy kandydaci są informowani telefonicznie),
 3. przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
 4. uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)
  (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 6. sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 7. wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 8.  

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych     (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

 
Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby kandydata informuje się o braku możliwości przyjęcia do służby w  Służbie Więziennej.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

II. Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 ppor. Monika Sobierajska, inspektor ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel.: 42 675 00 54, 42 675 00 20).

WAŻNE:

Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce REKRUTACJA (należy wybrać Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).


 
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi zatrudni:
- pielęgniarki,
- pielęgniarki endoskopowe,
- pielęgniarki do pracy na Oddziale Medycyny Paliatywnej

Oferty wraz z CV proszę przesyłać na adres:
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61 93-357 Łódź
z dopiskiem Dział Płac i Kadr lub kontaktować się telefonicznie z Działem Płac i Kadr pod nr tel. 42 685 51 35
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

III specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe (kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie w kształceniu podyplomowym)
- aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- minimum 5 - letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa zgodna z zasadami Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej
- obowiązkowość przy realizacji zadań
- punktualność, rzetelność

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
- zatrudnienie - umowa na zastępstwo
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 26 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 14:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.


Ogłoszenie o naborze do służby więziennej


OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MŁODSZA PIELĘGNIARKA
(funkcjonariusz)


Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził w dniu 5 października 2018 r. postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej na stanowisku młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Łowiczu:

Planowany termin przyjęcia do służby – 5 grudnia 2018 r.


WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 
WYMAGANIA DODATKOWE NA STANOWISKU:
1) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, UMIEJĘTNOŚCI:
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – 20 punktów;
3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) uzyskane na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych - 30 punktów;
5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;
2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;
2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie);
3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
5) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy w terminie do dnia 19 października 2018 r.:
- złożyć osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w godz. 7:30 – 18:00 (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);
- przesłać pocztą na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – decyduje data wpływu dokumentów do inspektoratu.

W przypadku niezłożenia wymaganych, kompletnych dokumentów w wyznaczonym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęcie do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:
1)ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2)przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata
(czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),
3)przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
(test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut),
4)uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5)przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)
(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów; opis przeprowadzania poszczególnych prób sprawnościowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia),
6)sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7)wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi).

III. Etap końcowy obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom  wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking i informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby, komisja informuje kandydata o braku możliwości przyjęcia do służby w  Służbie Więziennej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I. Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

II. Informacji dotyczących postępowania udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 ppor. Monika Sobierajska, inspektor ds. kadr Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21, tel. 42 675 00 54).


Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 


MCM Widzew w Łodzi


MCM "Widzew" w Łodzi ul. Piłsudskiego 157

zatrudni pielęgniarkę z kursem medycyny szkolnej na etat do pracy w szkole.

Kontakt:

Regina Pruska tel. 519 192 245

e-mail : rpruska@mcmwidzew.pl

Sekretariat: tel.42 674 86 36 , 727 705 552

e-mail :   sekretariat@mcmwidzew.pl Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pielęgniarki:

 
- operacyjne (na blok operacyjny dla dzieci i dorosłych),
 
- endoskopowe,
 
- chirurgiczne,
 
- kardiologiczne,
 
- pediatryczne,
 
- pediatryczne onkologiczne.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: poczta@csk.umed.pl
 
Tel. 42 675 75 00


„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o.

ZATRUDNI PIELĘGNIARKI

oddział wewnętrzny, oddział ortopedyczny, oddział pediatryczny, blok operacyjny (Dowolna forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).
CV można przesyłać na adres e-mail : nzoz@szpital.kutno.pl lub składać bezpośrednio w Sekretariacie „KSS” Sp. z o. o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 693-707-864


ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA:


ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA:

Stanowisko: młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba

Wymagania:

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty:
Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. w siedzibie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź) w godzinach 8:30-15:30 albo przesyła na wskazany adres jednostki (decyduje data stempla pocztowego):


APLIKACJE KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻĄ DOKUMENTY PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

Etap I:

Etap II:

Do służby w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi w pierwszej kolejności zostanie przyjęty kandydat spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny w arkuszu ocen predyspozycji kandydata, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych jednostki.
Podstawa prawna:

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w dziale kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi oraz pod numerem telefonu: (042) 675 06 13. Wzór ankiety personalnej można pobrać ze strony internetowej: http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej.

Do oferty należy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora ZK Nr 2 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. J.I. Kraszewskiego 1/5, kod: 93-161, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”
Ponadto informuję, że:
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor ZK Nr 2 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. J.I. Kraszewskiego 1/5, kod: 93-161, e-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 06 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk2_lodz@sw.gov.pl, tel.42 675 06 17. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

„Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zakład opieki zdrowotnej”


Specjalista ds. ekonomicznych – kasjer


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

specjalisty ds. ekonomicznych – kasjer

Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko specjalisty będzie należało:


Wymagane kwalifikacje niezbędne:

Dodatkowe:

Warunki pracy:

Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 14:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.


Stanowisko Młodszego Pielęgniarza / Młodszej Pielęgniarki


DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR  DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO 

MŁODSZEGO PIELĘGNIARZA / MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI

ABULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

termin składania ofert do dnia 30 marca 2018 roku

 

Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1

Przewidywany termin przyjęcia do służby – kwiecień/maj 2018 rok

1)  Wymagania stawiane kandydatom:

 

2)  Charakter pracy: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności. 

 

3)  Wymagane dokumenty: 

Osoby zainteresowane powinny do dnia 30.03.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty, na adres: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

 W późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia:

 

4)  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

 1. ocenę złożonych dokumentów,
 2. rozmowę kwalifikacyjną,
 3. sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 4. test sprawności fizycznej,
 5. postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 6. ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,
 7. sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 8. zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej. 

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku    w godz. 8.00 – 16.00 pod nr. telefonu: (42) 675-02-75 lub (42) 675-03-07.

Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy  w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie  z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r., Nr. 133, poz. 883 z późn. zm.)

 


Młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka Ambulatorium Izby Chorych


DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO

MŁODSZEGO PIELĘGNIARZA / MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI
AMBULATORIUM I IZBY CHORYCH
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

2)  Wymagania stawiane kandydatom:

a) obywatelstwo polskie
b) uregulowany stosunek do służby wojskowej
c) korzystanie z pełni praw publicznych
d) rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
e) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo
f) rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
g) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
h) zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

3)  Charakter pracy
 
udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności
 
4)  Wymagane dokumenty
 
Osoby zainteresowane powinny w dniach 11.03. – 31.03.2015 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

W późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia: 


5)  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:
a) ocenę złożonych dokumentów
b) rozmowę kwalifikacyjną
c) sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
d) test sprawności fizycznej
e) postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych
f) ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
g) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
h) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr telefonu: (042) 675-03-07.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182)

 


MCM im dr K Jonschera


MCM im dr K Jonschera ul. Milionowa 14
zatrudni pielęgniarki  z kursem  z medycyny szkolnej na etat do pracy w szkole w Poradni Lecznicza

Kontakt:
Elzbieta Jarosińska – tel. 502 656 877
Anna Kuszak – tel. 503 171 490


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zatrudni pielęgniarkę ds. epidemiologii

Wymagania:
specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia
Informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka
mgr Beata Rzeźnicka
tel.: 519 376 843
 


Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi


Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi zatrudni na umowę o pracę położną poz, pielęgniarkę poz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
al. Piłsudskiego 157
tel. 42 674 86 36
e-mail: sekretariat@mcmwidzew.pl

Pielęgniarka Koordynująca poz
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
mgr Regina Pruska
tel. 519 192 245
e- mail: rpruskat@mcmwidzew.pl


Informacja


Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o możliwościach zatrudnienia personelu medycznego w projektach finansowanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Plik pdf

 


Szpital w Radomsku


Szpital Powiatowy w Radomsku zatrudni pielęgniarki i położne. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Mile widziane doświadczenie w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego.
Kontakt: Przełożona Pielęgniarek i Położnych
tel. 44 681 08 86, 502 021 405


WSS im.Biegańskiego


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, zatrudni:
- pielęgniarki posiadające kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej, do pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby.
Osby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Pielęgniarką Naczelną - mgr Jolantą Surowiec, budynek dyrekcji, I piętro, tel. 42 251 61 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OFERTA PRACY


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zatrudni pielęgniarki  w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Oddziały: wewnętrzny, urologia, blok operacyjny, neurologia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer:
519 376 843 lub przesłanie CV na adres brzeznicka@szpital-piotrkow.pl 

Beata Rzeźnicka
Naczelna Pielęgniarka
Samodzielny szpital Wojewódzki
im. Mikołajka Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15


OFERTA PRACY


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi  zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy :
- Pielęgniarkę POZ

wymagany kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Osoby zainteresowane proszone o kontakt:

P. Dorota Maciejewska - Naczelna Pielęgniarka tel. 42 272 19 32  w godz. 8.00 - 15.35
lub osobiście WOMP CP-L w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 IV p. p.413


OFERTA PRACY


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.  ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357m Łódź podejmie współpracę:

- z absolwentami kierunku pielęgniarstwo,
- z pielęgniarkami anestezjologicznymi


Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie CV na adres:
- kadry@bonifratrzy.lodz.pl, w temacie "REKRUTACJA-PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA"

- osobiście lub listownie ( z dopiskiem "REKRUTACJA"): ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 21356 z późn. zm. )


OFERTY PRACY DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY


1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi,

jest największym szpitalem w regionie łódzkim. Inwestujemy w najnowszą technologię, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie nowatorskich zabiegów, wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Szpital posiada Certyfikat zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008 dla usług z zakresu pomocy doraźnej, leczenia szpitalnego, lecznictwa otwartego oraz usług diagnostycznych. Poszukujemy na stanowisko pielęgniarki, pielęgniarza. Oferujemy pracę w wysokospecjalistycznych klinikach, oddziałach cieszących się uznaniem i zaufaniem pacjentów, pracę w profesjonalnych zespołach pielęgniarskich, możliwość rozwoju zawodowego oraz miłą atmosferę.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail   - atopolska@skwam.lodz.pl
Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać u mgr Agnieszki Topolskiej - Przełożonej Pielęgniarek Lecznictwa Zamkniętego, USK im. WAM - CSW, Żeromskiego 113, tel. 42 63 93 414, 691 158 656.
Serdecznie zapraszam
Przełożona Pielęgniarek Lecznictwa Zamkniętego
mgr Agnieszka Topolska2. SP ZOZ MSW w Łodzi zatrudni pielęgniarki i pielęgniarki specjalistki operacyjne, kardiologiczne, chirurgiczne, zachowawcze  w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Do wyboru oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgia naczyniowa i ogólna, anestezjologia i intensywna terapia, blok operacyjny w zależności od posiadanych kwalifikacji.
Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny - 42 634 11 52 z działem kadr SP ZOZ MSW lub przesłanie CV na adres : zoz.kadry@zozmswlodz.pl
Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych
SP ZOZ MSW w Łodzi
mgr Bożena Stępień3. Dyrektor III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, zatrudni w oddziałach szpitala  5  pielęgniarek. Szczegółowe warunki zatrudnienia można poznać u Pani Przełożonej Pielęgniarek
w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu - 42 676 17 74 wew.260
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Agnieszka Wenerska4. Wojwódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi ogłasza rekrutację na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza. Wymagania: posiadanie prawa wykonywania zawodu, podpisane oświadczenie o wyarażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowsko pielęgniarki/pielęgniarza.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do sekretariatu szpitala na adres:
WSS im. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
lub na nasz aders e-mailowy: sekretariat@pirogow.pl - wpisując w tytule "CV - pielęgniarka".
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji pod numerem telefonu - 42 636 76 11 wew. 259
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
z up. Dyrektora WSS im. Pirogowa
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Piotr Korżyk


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się