Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

MCM Widzew w Łodzi


MCM "Widzew" w Łodzi ul. Piłsudskiego 157

zatrudni pielęgniarkę z kursem medycyny szkolnej na etat do pracy w szkole.

Kontakt:

Regina Pruska tel. 519 192 245

e-mail : rpruska@mcmwidzew.pl

Sekretariat: tel.42 674 86 36 , 727 705 552

e-mail :   sekretariat@mcmwidzew.pl Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pielęgniarki:

 
- operacyjne (na blok operacyjny dla dzieci i dorosłych),
 
- endoskopowe,
 
- chirurgiczne,
 
- kardiologiczne,
 
- pediatryczne,
 
- pediatryczne onkologiczne.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: poczta@csk.umed.pl
 
Tel. 42 675 75 00


„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o.

ZATRUDNI PIELĘGNIARKI

oddział wewnętrzny, oddział ortopedyczny, oddział pediatryczny, blok operacyjny (Dowolna forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).
CV można przesyłać na adres e-mail : nzoz@szpital.kutno.pl lub składać bezpośrednio w Sekretariacie „KSS” Sp. z o. o. w Kutnie, ul. Kościuszki 52
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 693-707-864


ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA:


ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FUNKCJONARIUSZA:

Stanowisko: młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1 osoba

Wymagania:

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty:
Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. w siedzibie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi (ul. Kraszewskiego 1/5, 93-161 Łódź) w godzinach 8:30-15:30 albo przesyła na wskazany adres jednostki (decyduje data stempla pocztowego):


APLIKACJE KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻĄ DOKUMENTY PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

Etap I:

Etap II:

Do służby w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi w pierwszej kolejności zostanie przyjęty kandydat spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny w arkuszu ocen predyspozycji kandydata, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb kadrowych jednostki.
Podstawa prawna:

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w dziale kadrowo-organizacyjnym Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi oraz pod numerem telefonu: (042) 675 06 13. Wzór ankiety personalnej można pobrać ze strony internetowej: http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej.

Do oferty należy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dyrektora ZK Nr 2 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. J.I. Kraszewskiego 1/5, kod: 93-161, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”
Ponadto informuję, że:
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor ZK Nr 2 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. J.I. Kraszewskiego 1/5, kod: 93-161, e-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 06 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk2_lodz@sw.gov.pl, tel.42 675 06 17. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wstąpienia do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

„Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zakład opieki zdrowotnej”


Specjalista ds. ekonomicznych – kasjer


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

specjalisty ds. ekonomicznych – kasjer

Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko specjalisty będzie należało:


Wymagane kwalifikacje niezbędne:

Dodatkowe:

Warunki pracy:

Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 14:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.


Stanowisko Młodszego Pielęgniarza / Młodszej Pielęgniarki


DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR  DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO 

MŁODSZEGO PIELĘGNIARZA / MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI

ABULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

termin składania ofert do dnia 30 marca 2018 roku

 

Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1

Przewidywany termin przyjęcia do służby – kwiecień/maj 2018 rok

1)  Wymagania stawiane kandydatom:

 

2)  Charakter pracy: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności. 

 

3)  Wymagane dokumenty: 

Osoby zainteresowane powinny do dnia 30.03.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty, na adres: Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź.

 W późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia:

 

4)  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

  1. ocenę złożonych dokumentów,
  2. rozmowę kwalifikacyjną,
  3. sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,
  4. test sprawności fizycznej,
  5. postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  6. ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,
  7. sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,
  8. zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej. 

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku    w godz. 8.00 – 16.00 pod nr. telefonu: (42) 675-02-75 lub (42) 675-03-07.

Zgłoszenia niespełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy  w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie  z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r., Nr. 133, poz. 883 z późn. zm.)

 


Młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka Ambulatorium Izby Chorych


DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO

MŁODSZEGO PIELĘGNIARZA / MŁODSZEJ PIELĘGNIARKI
AMBULATORIUM I IZBY CHORYCH
(ETAT FUNKCJONARIUSZA)

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

2)  Wymagania stawiane kandydatom:

a) obywatelstwo polskie
b) uregulowany stosunek do służby wojskowej
c) korzystanie z pełni praw publicznych
d) rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
e) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo
f) rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
g) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
h) zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

3)  Charakter pracy
 
udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności
 
4)  Wymagane dokumenty
 
Osoby zainteresowane powinny w dniach 11.03. – 31.03.2015 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty:

W późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia: 


5)  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:
a) ocenę złożonych dokumentów
b) rozmowę kwalifikacyjną
c) sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
d) test sprawności fizycznej
e) postępowanie sprawdzające w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych
f) ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
g) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
h) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr telefonu: (042) 675-03-07.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182)

 


MCM im dr K Jonschera


MCM im dr K Jonschera ul. Milionowa 14
zatrudni pielęgniarki  z kursem  z medycyny szkolnej na etat do pracy w szkole w Poradni Lecznicza

Kontakt:
Elzbieta Jarosińska – tel. 502 656 877
Anna Kuszak – tel. 503 171 490


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zatrudni pielęgniarkę ds. epidemiologii

Wymagania:
specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia
Informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka
mgr Beata Rzeźnicka
tel.: 519 376 843
 


Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi


Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi zatrudni na umowę o pracę położną poz, pielęgniarkę poz

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
al. Piłsudskiego 157
tel. 42 674 86 36
e-mail: sekretariat@mcmwidzew.pl

Pielęgniarka Koordynująca poz
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
mgr Regina Pruska
tel. 519 192 245
e- mail: rpruskat@mcmwidzew.pl


Informacja


Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o możliwościach zatrudnienia personelu medycznego w projektach finansowanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Plik pdf

 


Szpital w Radomsku


Szpital Powiatowy w Radomsku zatrudni pielęgniarki i położne. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Mile widziane doświadczenie w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego.
Kontakt: Przełożona Pielęgniarek i Położnych
tel. 44 681 08 86, 502 021 405


WSS im.Biegańskiego


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, zatrudni:
- pielęgniarki posiadające kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej, do pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby.
Osby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Pielęgniarką Naczelną - mgr Jolantą Surowiec, budynek dyrekcji, I piętro, tel. 42 251 61 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OFERTA PRACY


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zatrudni pielęgniarki  w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Oddziały: wewnętrzny, urologia, blok operacyjny, neurologia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny na numer:
519 376 843 lub przesłanie CV na adres brzeznicka@szpital-piotrkow.pl 

Beata Rzeźnicka
Naczelna Pielęgniarka
Samodzielny szpital Wojewódzki
im. Mikołajka Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15


OFERTA PRACY


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi  zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy :
- Pielęgniarkę POZ

wymagany kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Osoby zainteresowane proszone o kontakt:

P. Dorota Maciejewska - Naczelna Pielęgniarka tel. 42 272 19 32  w godz. 8.00 - 15.35
lub osobiście WOMP CP-L w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 IV p. p.413


OFERTA PRACY


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.  ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357m Łódź podejmie współpracę:

- z absolwentami kierunku pielęgniarstwo,
- z pielęgniarkami anestezjologicznymi


Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie CV na adres:
- kadry@bonifratrzy.lodz.pl, w temacie "REKRUTACJA-PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA"

- osobiście lub listownie ( z dopiskiem "REKRUTACJA"): ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 21356 z późn. zm. )


OFERTY PRACY DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY


1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi,

jest największym szpitalem w regionie łódzkim. Inwestujemy w najnowszą technologię, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie nowatorskich zabiegów, wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Szpital posiada Certyfikat zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008 dla usług z zakresu pomocy doraźnej, leczenia szpitalnego, lecznictwa otwartego oraz usług diagnostycznych. Poszukujemy na stanowisko pielęgniarki, pielęgniarza. Oferujemy pracę w wysokospecjalistycznych klinikach, oddziałach cieszących się uznaniem i zaufaniem pacjentów, pracę w profesjonalnych zespołach pielęgniarskich, możliwość rozwoju zawodowego oraz miłą atmosferę.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail   - atopolska@skwam.lodz.pl
Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać u mgr Agnieszki Topolskiej - Przełożonej Pielęgniarek Lecznictwa Zamkniętego, USK im. WAM - CSW, Żeromskiego 113, tel. 42 63 93 414, 691 158 656.
Serdecznie zapraszam
Przełożona Pielęgniarek Lecznictwa Zamkniętego
mgr Agnieszka Topolska2. SP ZOZ MSW w Łodzi zatrudni pielęgniarki i pielęgniarki specjalistki operacyjne, kardiologiczne, chirurgiczne, zachowawcze  w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Do wyboru oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgia naczyniowa i ogólna, anestezjologia i intensywna terapia, blok operacyjny w zależności od posiadanych kwalifikacji.
Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny - 42 634 11 52 z działem kadr SP ZOZ MSW lub przesłanie CV na adres : zoz.kadry@zozmswlodz.pl
Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych
SP ZOZ MSW w Łodzi
mgr Bożena Stępień3. Dyrektor III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, zatrudni w oddziałach szpitala  5  pielęgniarek. Szczegółowe warunki zatrudnienia można poznać u Pani Przełożonej Pielęgniarek
w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu - 42 676 17 74 wew.260
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Agnieszka Wenerska4. Wojwódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi ogłasza rekrutację na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza. Wymagania: posiadanie prawa wykonywania zawodu, podpisane oświadczenie o wyarażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowsko pielęgniarki/pielęgniarza.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do sekretariatu szpitala na adres:
WSS im. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
lub na nasz aders e-mailowy: sekretariat@pirogow.pl - wpisując w tytule "CV - pielęgniarka".
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji pod numerem telefonu - 42 636 76 11 wew. 259
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
z up. Dyrektora WSS im. Pirogowa
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Piotr Korżyk


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się