Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34


Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Szanowne Panie Położne/Pielęgniarki

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mam zaszczyt zaprosić Panią w dniu 5 marca 2019 r. na pielgrzymkę do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, znajdującego się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10, gdzie będzie sprawowana Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Adama Lepę w godzinę Miłosierdzia Bożego tj. o 15:00.

PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Agnieszka Kałużna

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 lutego 2019 r. pod numerem tel. 42 633-69-63 lub mailowo: biuro@oipp.lodz.pl

 

PROGRAM
15:00 – 16:00 Msza Święta
16:00 – 16:30 Słowo Biskupa Adama Lepy skierowane do zgromadzonych
16:30 – 16:45 złożenie kwiatów przy grobie Stanisławy Leszczyńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
17:15 Lunch w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34
Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezes NRPiP wraz z projektem komunikatu oraz komunikatem CKPPiP w sprawie elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych. Poniżej również link do komunikatu CKPPiP.

http://www.ckppip.edu.pl/news/296/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html

 

PROJEKT Komunikatu.docx

SKMBT_C28019012114300.pdf

SKMBT_C28019012114301.pdf
Komunikat dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2018 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy oraz lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek oraz położnych.

czytaj komunikat

terminy sprawozdań za 2018 r.
Komunikat

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa łódzkiego

Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 890 ze zm.)
„(…) art. 3 ust. 1 Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.”

Należy złożyć następujące dokumenty:
- CV,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OIPiP,
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplomy,
- inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, najpóźniej do dnia 8 lutego 2019 r do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura Okręgowej Izby pod nr tel. 042 633 69 63
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

III specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe (kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie w kształceniu podyplomowym)
- aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- minimum 5 - letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa zgodna z zasadami Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej
- obowiązkowość przy realizacji zadań
- punktualność, rzetelność

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
- zatrudnienie - umowa na zastępstwo
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 26 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 14:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, ZAPRASZA NA WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

I - 17 października 2018 r. o godz.  15.00 – „Zarządzanie emocjami”

II - 7 listopada 2018 r. o godz. 15.00 – „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”

Informacji udziela Dział Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Emilii Plater 34, w godzinach pracy biura, pod nr tel.  42 639 92 62.

1.    Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod w/w numerem.
2.    W dniu warsztatów należy posiadać zaświadczenie o dwuletnim opłacaniu składek na rzecz OIPiP w Łodzi.
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału zapytaniu ofertowym na wybór firmy projektowej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej  modernizacji budynku  mieszczącego w Łodzi się przy ul. Emilii Plater 34.

Kompleksowa dokumentacja projektowa przygotowana będzie celem wyłonienia wykonawcy oraz wykonania robót modernizacji budynku, obejmującej roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę orynnowania  oraz modernizację wejścia głównego i patio.
Budynek  zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34, na działce ewidencyjnej nr 771/18, obręb 21.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu planowanych prac, danych technicznych oraz stanu technicznego budynku  można uzyskać w siedzibie OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr  42 6336963.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2018 w siedzibie Izby lub na maila biuro@oipp.lodz.pl do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu 4 sierpnia 2018 r.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do podmiotów, które przedstawią oferty z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zastrzega się możliwość nie dokonania wybory którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe nie podlega prawu zamówień publicznych.
 
Dot. praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - WAŻNE!!!

  Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO! 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

 Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

 Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

 Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi organizuje szkolenie poświęcone aktualnym zagadnieniem dotyczącym praktyki aptekarskiej.

Program szkolenia obejmuje dwa tematy, które będą przedstawione przez mgr farm. Mariana Witkowskiego:

Termin i miejsce szkolenia:
15 maja 2018 roku (wtorek) godz. 15.30;
gmach Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi, ul. Jana Muszyńskiego 1, aula główna.

Uczestnikom szkolenia zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszam członkinie i członków OIPiP w Łodzi do udziału w tym szkoleniu.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie na adres: biuro@oipp.lodz.pl do dnia 11 maja 2018 r.
 

Z poważaniem
Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
tel. 42 6573038
Specjalista ds. ekonomicznych – kasjer

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

specjalisty ds. ekonomicznych – kasjer

Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko specjalisty będzie należało:


Wymagane kwalifikacje niezbędne:

Dodatkowe:

Warunki pracy:

Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 22 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 14:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
Bieg "Recepta na zdrowie"

Szanowni Państwo
 
W sobotę, 9 czerwca 2018 roku odbędzie się w Łodzi bieg RECEPTA NA ZDROWIE, którego organizatorem tytularnym jest  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Bieg ma charakter OPEN i jest dostępny dla wszystkich chętnych.
W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi mam przyjemność zaprosić członków Państwa samorządów ich rodziny i przyjaciół do uczestnictwa w tym biegu.

Na biegaczy i ich rodziny z całej Polski w łódzkim Arturówku czekać będzie moc atrakcji.

O godzinie 12.00 ruszy bieg główny na dystansie 10 kilometrów, w pięknej scenerii lasu Łagiewnickiego.

Organizatorzy zapraszają również na rodzinny piknik z atrakcjami dla dzieci. Najmłodsi będą mogli wystartować od godziny 10.00 w biegach na krótkim dystansie, a starszych zapraszamy do miasteczka fitness.

Dla wszystkich uczestników przygotujemy również „kącik malucha”, czyli możliwość zostawienia pociech na czas biegu głównego pod fachową i bezpieczną opieką. To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce.
Dla wszystkich uczestników pikniku w miasteczku medycznym ustawionym w pobliżu start/mety przy hotelu Prząśniczka (tam będzie siedziba Biura Zawodów) przewidzieliśmy m.in. bezpłatne badania ciśnienia krwi, poziomu cukru i wad postawy. Przeprowadzimy też zbiórkę krwi w specjalnym KRWIO-BUSIE.
 
Szczegółowe informacje i linki do zapisów na stronie:  http://www.receptanazdrowie.net.pl
 
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie biegu i jego promocję wśród członków Państwa samorządów.

Wydarzenie na FB:   https://www.facebook.com/events/400905573688325/
PLAKAT  DO POBRANIA
Fanpage Biegu – (tu będą pojawiały się wszelkie informacje na bieżąco. Techniczne, o sponsorach itp.)  https://www.facebook.com/biegreceptanazdrowie/


Z poważaniem
Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
 
 Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 7 marca 2018 roku

w wieku 90 lat zmarł

lekarz

Marian Kobos

 

specjalista chorób wewnętrznych,

Laureat odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.

 

Pogrzeb odbędzie się

19 marca 2018 r. o godz. 13.15

na cmentarzu rzymskokatolickim „Doły”

w Łodzi, ul. Smutna 9.

 

Wyrazy współczucia Synowi

 

Profesorowi Józefowi Kobosowi

i pozostałym bliskim

 
Spotkanie eudykacyjne

 

ZAPRASZAMY POŁOŻNE i PIELĘGNIARKI DO UDZIAŁU W SPOTKANIU EDUKACYJNYM
Termin: 17.04.2018 (wtorek)
Godzina: 10:00 – 13:30

Miejsce: OIPiP, ul. Emilii Plater 34, Łódź

Tematyka:
1. Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji
2. Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry

 

Wwszystkie uczestniczki otrzymają:

W przerwie pomiędzy wykładami zapraszamy na poczęstunek
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pod numerem tel.: 042 639 92 62
 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, wykład organizowany jest w ramach cyklicznej współpracy z OIPiP w Łodzi.
Ogłoszenie o pracę

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

I Specjalista ds. merytorycznych

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe - kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie na danym stanowisku
- ewentualnie: aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy na danym stanowisku
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej
- obowiązkowość przy realizacji zadań
- punktualność, rzetelność
 

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
- zatrudnienie - umowa o pracę;
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium ;
 

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kopia dyplomu ukończenia studiów,
- ewentualnie: kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 8 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 16:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
Ogłoszenie o pracę

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:
I specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe (kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie w kształceniu podyplomowym)
- aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- minimum 5- letni staż pracy - znajomość zagadnień związanych z organizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa zgodna z zasadami Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej
- obowiązkowość przy realizacji zadań
- punktualność, rzetelność
 

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
- zatrudnienie - umowa o pracę
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 16 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 12:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
Komunikat o szkoleniu

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Komisja Położnych zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie nt. "Rola i zadania położnej w propagowaniu karmienia piersią i rozwiązywaniu problemów laktacyjnych."

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.

Karta zgłoszenia
Życzenia
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 126)
„(…) art. 3 ust. 1 Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.”
 

Należy złożyć następujące dokumenty:
- CV,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OIPiP,
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplomy,
- inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura Okręgowej Izby pod nr tel. 042 633 69 63
Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową nt. Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny, która odbędzie się w dniu 27 czerwca w godz. 8.30-14.00 w USK Nr 1 im. N. Barlickiego w  Łodzi - Aula im. Palucha - wejście od ul. Narutowicza 100

 

Karta zgłoszenia
Konsultant Wojewódzki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji

KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO
Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listpoada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz.126)
więcej informacji
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"

OGŁOSZENIE
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi zatrudni od lipca 2017 r. na umowę w pełnym wymiarze godzin  - pielęgniarkę medycyny szkolnej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
Al. Piłsudskiego 157
tel. 42 674 86 36
e-mail: sekretariat@mcmwidzew.pl
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:
II specjalisty ds.kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

więcej informacji
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W DZIEDZINACH:
- Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
- Pielęgniarstwa Onkologicznego
- Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

więcej informacji
Zyczenia od OSI

Podziękowania i życzenia

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszekm i własnym w dniu naszego Święta życzę Wam - Drogie Koleżanki i Koledzy - wiele ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie.

więcej informacji
OIPiP Katowice

Szanowni Państwo,
Przesyłamy Państwu pismo oraz link do strony OIPIP w Katowicach na której znajduje sie ankieta dotycząca głosowania "Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych" - serdecznie zachecając do wypełnienia ankiety.
 - pismo
 - link:  http://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/2045-moj-sposob-na-profilaktyke-chorob-nowotworowych
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R - DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.
- więcej informacjiBiuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się