Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Ubezpieczenie OC

Opublikowano: 08.01.2018 r.

Program obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej dla członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Program dobrowolnych ubezpieczeń członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2018

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 25 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów

Opublikowano: 30.10.2017 r.

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi wyraża poparcie dla postulatów podnoszonych w proteście lekarzy rezydentów.

W naszej ocenie protest lekarzy rezydentów po raz kolejny alarmuje o najistotniejszych problemach organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że żądania przedstawiane przez protestujących, a zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek do świadczeń zdrowotnych, rozwiązania problemu braku personelu medycznego, czy też do poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia, stanowią wytyczne działań, które należy podjąć niezwłocznie.

Oczywistym jest przy tym, że bez znacznego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, podjęcie rzeczywistych reform nie będzie możliwe. Szeroki, szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa powinien stanowić priorytet nie tylko Ministra Zdrowia, ale dla całego Rządu.
Za konieczne uważamy dokonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji płacowej poszczególnych zawodów medycznych i wprowadzenia rozwiązań (zarówno ustawowych jak i systemowych) zmierzających do zapewnienia wszystkim zawodom medycznym godnego wynagrodzenia.
Podkreślamy przy tym, że brak działań w kierunkach wskazywanych przez protestujących lekarzy może doprowadzić do pogłębienia problemów, z którymi obecnie boryka się polski system ochrony zdrowia.
W szczególności koniecznym jest podjęcie pilnych działań które realnie ograniczą tzw. „emigrację zawodową” przedstawicieli zawodów medycznych, jak również zachęcą młode pokolenie do podejmowania pracy w tych zawodach. Za niezwykle istotne należy przy tym uznać przedstawienie przez protestujących żądań dotyczących nie tylko jednej grupy zawodowej, ale postulatów mających na celu poprawę funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Zwracamy również uwagę na niezwykle drastyczną formę protestu – podjęta głodówka świadczy o olbrzymim zdesperowaniu lekarzy rezydentów.

Wyrażamy zatem ufność, że Minister Zdrowia podejmie wszelkie możliwe działania, aby obecny protest zakończył się jak najszybciej, a merytoryczne rozmowy i uzgodnienia doprowadzą do podjęcia działań, które pozwolą na rzeczywistą poprawę sytuacji w polskiej ochronie zdrowia.
 

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Opublikowano: 14.09.2017 r.

pobierz (plik pdf)

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Opublikowano: 10.08.2017 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo, 
zamieszczamy  I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.

Ważna informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 24.04.2017 r.

Od 1 maja 2017 r., zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

więcej informacji

Debata na temat problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.

Opublikowano: 24.03.2017 r.

W poniedziałek 27 marca 2017 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia

program debaty

więcej informacji

Informacja w sprawie recept.

Opublikowano: 21.03.2017 r.

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 06 marca 2017 roku stanowisko dla lekarzy, pielęgniarek i położnych na Sali Obsługi przy ul. Kopcińskiego 56, znajduje sie w pok. 14A.

Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z Portalem Personelu, uprawnieniami do recept oraz nadawaniem numerów recept:
42 275 40 17, 42 275 49 32

Sekretariat Wydziału Gospodarki Lekami
ŁOW NFZ
tel. 42 275 49 96
fax 42 275 40 15

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP w sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci

Opublikowano: 27.01.2017 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP  w  sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci, w tym czystości skóry głowy w celu wykrycia ewentualnej wszawicy

więcej informacji

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2016 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Opublikowano: 12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2016 określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - rozporzadzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015r .(Dz.U.2015 r. poz.1304, ze zm.)

więcej informacji
załącznik lista sprawozdań

Wniosek IV posiedzenia NRPiP w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Opublikowano: 09.12.2016 r.

Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne wydana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgnirstwa Ginekologicznego  i Położniczego mgr Leokadię Jędrzejewską

więcej informacjiStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się