Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Notatka ze spotkania z J. Szczurek – Żelazko Wiceminister Zdrowia

Opublikowano: 09.11.2018 r.

Notatka ze spotkania z J. Szczurek – Żelazko Wiceminister Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia w Psychiatrii oraz realizacji strategii i warunków Porozumienia.

Pismo Wiceprezes NRPiP

Opublikowano: 09.11.2018 r.

Pismo Wiceprezes NRPiP wraz z załącznikami odnośnie zapisów umów na przekazanie dotacji dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w 2018r.

Odpowiedź z Departamentu PiP MZ

Pismo z dnia 18.09.2018 r.

Pismo z dnia 17.10.2018 r.

Pismo Prezes NRPiP

Opublikowano: 05.10.2018 r.

Pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia  odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pismo Prezesa NRPiP

Skan pisma NRPiP

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r.

Opublikowano: 01.10.2018 r.

NIPIP-NRPiP-OIE.060.210.2018

Warszawa, 27 września 2018 r.

Pani / Pan
Przewodnicząca / Przewodniczący
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.
 
Z poważaniem

Ewa Janiuk
Wiceprezes NRPiP

 

Wzór wniosku obowiązujący

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału zapytaniu ofertowym na wybór firmy projektowej

Opublikowano: 27.08.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej  modernizacji budynku  mieszczącego w Łodzi się przy ul. Emilii Plater 34.

Kompleksowa dokumentacja projektowa przygotowana będzie celem wyłonienia wykonawcy oraz wykonania robót modernizacji budynku, obejmującej roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę orynnowania  oraz modernizację wejścia głównego i patio.
Budynek  zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34, na działce ewidencyjnej nr 771/18, obręb 21.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu planowanych prac, danych technicznych oraz stanu technicznego budynku  można uzyskać w siedzibie OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr  42 6336963.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2018 w siedzibie Izby lub na maila biuro@oipp.lodz.pl do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu 4 sierpnia 2018 r.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do podmiotów, które przedstawią oferty z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zastrzega się możliwość nie dokonania wybory którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe nie podlega prawu zamówień publicznych.
 

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Opublikowano: 27.08.2018 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo,
zamieszczamy I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.

 

 

 

 

Komunikat ws opiniowania OWU

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo


W związku z wpływającymi wnioskami od podmiotów leczniczych do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy ( 4x400) proszę o wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów. O zaistniałej sytuacji został  poinformowany Prezes NFZ A. Jacyna, który na spotkaniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w dniu 8 sierpnia 2018 r. wyjaśni postanowienia zawartego porozumienia oraz propozycji zmian jakie są planowane w opiniowanym rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

List otwarty

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r.

Opublikowano: 22.08.2018 r.

Odpowiedź (plik pdf)

Wojewódzka Konferencja Naukowa pt. "Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę"

Opublikowano: 22.08.2018 r.

Światowy dzień FAS to święto obchodzone na świecie corocznie 9 września. Dziewiątka to symbol 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

czytaj dalej (plik pdf)

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Zarządzanie ryzykiem w opiece nad pacjentem dermatologicznym”

Opublikowano: 03.08.2018 r.

Komunikat

W imieniu Komisji Pielęgniarek Dermatologicznych serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt. „Zarządzanie ryzykiem w opiece nad pacjentem dermatologicznym”, która odbędzie się 24 października 2018 r. w godz. 12.00:17.00

Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Biurze OIPiP w Łodzi lub przysyłać elektronicznie na adres e-mail: komisje@oipp.lodz.pl, biuro@oipp.lodz.pl lub  faxem pod nr tel. 42 633 68 74 do dnia 12 października 2018 r. w celu przygotowania materiałów.

 

Karta zgłoszenia

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 roku

Opublikowano: 23.07.2018 r.

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie podjędcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów.

Stanowisko (plik PDF)Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się