Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Komunikat

KOMUNIKAT O WYSOKOŚCI OPŁAT  ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
ORAZ ZMIANY W REJESTRZE W ROKU 2024:

- OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  - 149,00 ZŁ
- OPŁATA ZA ZMIANY W REJESTRZE  - 74,50 ZŁ

Powyższe opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi:
Santander Bank Polska‎ S.A., ul. Sienkiewicza 24, II Oddział w Łodzi
Nr konta  -  20 1090 1304 0000 0000 3000 3869

 


 

Komunikat dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2021 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych.

Komunikat (format pdf)


 

Dot. praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - WAŻNE!!!

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO! 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

 Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

 Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

 Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.


 

KOMUNIKAT O WYSOKOŚCI OPŁAT  ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
ORAZ ZMIANY W REJESTRZE
W ROKU 2022:

- OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  - 118,00 ZŁ
- OPŁATA ZA ZMIANY W REJESTRZE  - 59,00 ZŁ

Powyższe opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Santander Bank Polska‎ S.A., ul. Sienkiewicza 24, II Oddział w Łodzi 
Nr konta   -  20 1090 1304 0000 0000 3000 3869

 


 

WAŻNA INFORMACJA !

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o:

1)     wpis
2)     zmianę wpisu
3)     wykreślenie
z rejestru podmiotów wykonujących praktykę zawodową powinny być składane w postaci elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Powyższe wynika z § 18.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.)
który stanowi:
„W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej”

do pobrania instrukcja wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Dla praktyk pielęgniarskich i położniczych 
 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się