Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


KOMUNIKAT - Procedura wpisu

INFORMACJA  - stan na dzień 18.01.2017 r.

DLA PODMIOTÓW PROWADZACYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 110/VII/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosku o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem, 
        
                                                              od dnia 1 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe zasady i wzory: 

Wnioski o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych -  

-WNIOSEK O WPIS - (wersja pdf do druku
- WNIOSEK O WPIS -
(wersja word do wypełnienia i druku)

 - stan na  dzień 1 sierpień  2016

Wnioski o wpis zmiany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  -

- WNIOSEK O WPIS ZMIANY DANYCH - (wersja pdf do druku )   
- WNIOSEK O WPIS ZMIANY DANYCH - (wersja do wypełnienia i druku) - 
stan na  dzień 1 sierpień  2016

Przypominamy również o obowiązku załączenia do wniosków dowodu uiszczenia opłaty, zgodnie z art. 76 uat.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(
t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.)

Załączenie dowodu uiszczenia opłaty stanowi warunek dokonania wpisu do rejestru,
w tym wpisu zmiany danych.


Obowiązująca kwota opłaty za jeden wpis lub wpis zmiany danych, dla wniosków złożonych:

- od dnia 22 stycznia 2024roku - do dnia ogłoszenia w 2025 roku kolejnego obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"  -  opłata wynosi 447,00 złotych,
- od dnia 21 stycznia 2023roku - do dnia ogłoszenia w 2024 roku kolejnego obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"  -  opłata wynosi 400,00 złotych,
- od dnia 21 stycznia 2022roku - do dnia ogłoszenia w 2023 roku kolejnego obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"  -  opłata wynosi 354,00 złotych,
- od dnia 21 stycznia 2021roku - do dnia ogłoszenia w 2022 roku kolejnego obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"  -  opłata wynosi 325,00 złotych,
- od dnia 21 stycznia 2020roku - do dnia ogłoszenia w 2021 roku kolejnego obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"  -  opłata wynosi 311,00 złotych,

Dane do przelewu:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, 91-762 Łódź,
Nr konta bankowego: Santander Bank Polska‎ S.A. 2 ODDZIAŁ W ŁODZI
                                   
  20 1090 1304 0000 0000 3000 3869
NIP: 725-10-54-451 REGON: 470566944

Tytuł przelewu: opłata za wpis  / wpis zmiany danych pod Nr.......szkolenia/kursu, ...........
                                                                                     (pełna nazwa szkolenia /kursu, którego dotyczy)

PROCEDURA

WPISU/WPISU ZMIANY DANYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWEPIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Podmiot zamierzający rozpocząć działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych składa czytelnie wypełniony wniosek o wpis/wniosek o wpis zmiany danych /do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na podstawie art.75 - 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (
tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) wraz z oświadczeniem i kompletem załączników, w tym:
- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
          Rzeczypospolitej Polskiej
- dowód uiszczenia opłaty.

Przypominamy o obowiązku organizatora kształcenia:

1) Informowania OIPiP w Łodzi o:
- planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w roku - do 30 czerwca i do dnia 31 grudnia na kolejne 6 miesięcy  (art.80 ust.1)

- przesyłaniu corocznego sprawozdania do dnia 10 stycznia z prowadzonej działalności w roku poprzednim - z kształcenia objętego wpisem do niniejszego rejestru,

- wszelkich zmianach w danych organizatora, w terminie 14 dni od ich powstania
( art.77 ust. 4, art.80 ust.6 ).

2) występowaniu do OIPiP w Łodzi o wytypowanie przedstawiciela ORPiP do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym  - komisji kwalifikacyjnej i egzaminie końcowym - komisji egzaminacyjnej, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia  - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, jak również realizowanie kształcenia z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
może skutkować zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru lub wykreśleniem organizatora z rejestru.

w załączeniu:

- WNIOSEK O WPIS
( wersja pdf),    - WNIOSEK O WPIS  (wersja word do wypełnienia i druku) - do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
    - stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.

- WNIOSEK O WPIS ZMIANY DANYCH
( wersja pdf), 
-
WNIOSEK O WPIS ZMANY DANYCH  (wersja word do wypełnienia i druku)  - do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
      - stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się