Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Odznaczenia

Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek  i Położnych


Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

§ 1
Odznaczeniami samorządu pielęgniarek i położnych (dalej: samorząd) nadawanymi przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych (dalej: NRPiP) są:
1. Odznaczenie brązowe „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”,
2. Odznaczenie srebrne „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”,
3. Odznaczenie złote „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”,
4. „HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”,
5. MEDAL JUBILEUSZOWY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.
6. Statuetka - Najwyższe wyróżnienie za działalność na rzecz pielęgniarek i położnych „CIERPIĄCYM PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ” – Statuetka.
 

§ 2
1. Odznaczenie brązowe „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH” jest odznaczeniem najniższego stopnia przyznawanym członkom samorządu za zasługi w działalności na rzecz samorządu oraz upowszechniania etyki zawodowej, współdziałania na rzecz integrowania środowiska zawodowego oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa i organizacji ochrony zdrowia;
2. Odznaczenie srebrne „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, jest odznaczeniem niższego stopnia przyznawanym członkom samorządu za zasługi w działalności na rzecz samorządu oraz upowszechniania etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów samorządu, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa i organizacji ochrony zdrowia;
3. Odznaczenie złote „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, jest odznaczeniem wyższego stopnia przyznawanym członkom samorządu za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu w skali całego kraju w tym również współpracę z organizacjami pielęgniarskimi w innych krajach, ofiarną działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz zdrowia społeczeństwa oraz za osiągnięcia naukowe;
4. „HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”, jest odznaczeniem przyznawanym instytucjom lub osobom spoza samorządu za wspieranie swoim działaniem samorządu, sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami oraz pomoc
w realizacji projektów podejmowanych przez samorząd;
5. MEDAL JUBILEUSZOWY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH, jest odznaczeniem pamiątkowym przyznawany członkom samorządu oraz osobom spoza samorządu, niezależnie od innych odznaczeń, w celu upamiętnienia jubileuszy oraz wydarzeń szczególnie ważnych dla samorządu;
6. STATUETKA „CIERPIĄCYM PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ” jest najwyższym wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia na rzecz pielęgniarek i położnych, przyznawane instytucjom lub osobom.
7. Opis, wzory odznaczeń i legitymacji stanowią załączniki do Regulaminu
        1) nr 1 dla odznaczenia brązowego „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH;
        2) nr 2 dla odznaczenia srebrnego „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH;
        3) nr 3 dla odznaczenia złotego „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”;
        4) nr 4 dla odznaczenia „HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”;
        5) nr 5 dla odznaczenia MEDAL JUBILEUSZOWY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH (opracowywany przed kolejnym jubileuszem);
        6) nr 6 dla odznaczenia STATUETKA „CIERPIĄCYM PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ”.

§ 3
1. Odznaczenia, wskazane w § 2 ust. 1, 2 i 3 nadawane są członkom samorządu legitymującym się co najmniej sześcioletnią pracą w samorządzie.
2. Odznaczenia nadawane są osobom wyróżniającym się nienaganną opinią, wysoką kulturą osobistą oraz postawą społeczną.
3. Odznaczenia nie są nadawane osobom, wobec których toczy się postępowanie przed okręgowym lub Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.
4. Odznaczenie tego samego stopnia nie może być nadane osobie, która już je otrzymała.
5. Odznaczenie wyższego stopnia nadawane jest nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia nadania osobie odznaczonej odznaczenia niższego stopnia.
6. Odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie.

§ 4
1. Wnioski o przyznanie odznaczenia mogą składać:
        1) Prezes NRPiP,
        2) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
        3) Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
        4) Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
        5) Prezydium NRPiP,
        6) Przewodniczący komisji problemowych NRPiP,
2. Wnioski o przyznanie odznaczenia określonego w § 2 ust. 1, 2, 3 i 4 członkom samorządu z obszaru działania okręgowej izby pielęgniarek i położnych mogą składać właściwe okręgowe rady pielęgniarek i położnych.
3. Wniosek o nadanie odznaczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
 

§ 5
1. Wniosek o przyznanie odznaczenia składa się w Dziale Sekretarza.
2. W razie braków formalnych wniosek jest zwracany do wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia lub poprawienia.
3. Prawidłowo złożony wniosek przekazywany jest do Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń.

§ 6
1. Do opiniowania wniosków, NRPiP w drodze uchwały, powołuje Komisję Nominacyjną ds. Odznaczeń (dalej: Komisja).
2. W skład Komisji wchodzą Prezes NRPiP, czterech członków NRPiP, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Komisji Etyki.
3. Komisji przewodniczy Prezes NRPiP.
4. Na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym spośród członków Komisji, Komisja wybiera zwykłą większością głosów Wiceprzewodniczącego.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu.
6. Na posiedzeniu odbywającym się w miesiącu lutym Komisja opiniuje wnioski złożone od dnia 1 września roku poprzedzającego posiedzenie Komisji do dnia 31 stycznia, zaś na posiedzeniu odbywającym się w miesiącu wrześniu Komisja opiniuje wnioski złożone od dnia 1 lutego do dnia 31 sierpnia.
7. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji przekazując w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed odbyciem posiedzenia członkom Komisji porządek posiedzenia.
8. Każdy z członków Komisji ma prawo do zapoznania się z wnioskami o nadanie odznaczenia przed planowanym posiedzeniem.
9. W szczególnych przypadkach Prezes NRPiP może, bez zachowania procedur określonych w tym przepisie, przedstawić Komisji wniosek o nadanie odznaczenia.
10. W sytuacji określonej w ust. 9 głosowanie w Komisji może odbyć się także za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach głosowania Przewodniczący Komisji przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu NRPiP.

§ 7
1. Posiedzenie Komisji otwiera Przewodniczący.
2. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza listę obecności i stwierdza o ważności posiedzenia. Posiedzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa członków Komisji.
3. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona przedstawia członkom Komisji zgłoszone wnioski.
4. Po przedstawieniu wniosków Przewodniczący zarządza dyskusję nad wnioskami a po jej zakończeniu poddaje wnioski pod głosowanie. Głosowanie jest jawne.
5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Komisji.
6. W przypadku, gdy kandydatem przedstawionym do odznaczenia jest członek Komisji, jest on zobowiązany do powstrzymania się od uczestnictwa w części posiedzenia Komisji dotyczącej omawiania i głosowania wniosku w jego sprawie.
7. Każdy z członków Komisji może zgłosić do protokołu stanowisko odrębne.
8. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku posiedzenia Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia Komisji.
9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Komisji i członkowie obecni na posiedzeniu.
10. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera:
        a) wskazanie osoby zwołującej posiedzenie Komisji,
        b) miejsce i datę odbycia posiedzenia,
        c) wskazanie osoby otwierającej i prowadzącej posiedzenie,
        d) zaproponowany porządek posiedzenia,
        e) nazwiska i imiona osób, dla których wnioskowano o odznaczenia,
        f) wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami,
        g) odrębne stanowiska członków Komisji zgłoszone do protokołu,
        h) listę obecności w formie załącznika do protokołu,
        i) rozpatrywane wnioski w formie załącznika do protokołu.
11. Protokół z posiedzenia, oraz wnioski wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przekazuje do Działu Sekretarza.
12. W razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji jego funkcję sprawuje Wiceprzewodniczący Komisji.

§ 8
1. Odznaczenia, wskazane w § 1 są wręczane podczas uroczystości i zjazdów samorządowych przez Prezesa NRPiP lub z jego upoważnienia przez Wiceprezesa, członka Prezydium NRPiP, przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Odznaczenia, wskazane w § 2 ust. 5 i 6 wręczane są przez Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa.
2. Wręczenie odznaczenia poprzedza wypowiedzenie formuły „W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wręczam Pani/Panu ...”.
3. W przypadku nie odebrania odznaczenia, zaprasza się osobę odznaczoną na inną uroczystość o porównywalnej randze w celu dokonania wręczenia. W przypadku ponownego niestawiennictwa osoby odznaczonej Komisja sporządza protokół, który wraz z odznaczeniem przekazuje do Działu Sekretarza.
4. Odznaczenie może zostać odebrane przez osobę upoważnioną przez osobę odznaczoną, a w przypadku odznaczenia przyznanego pośmiertnie przez członka rodziny.

§ 9
1. Dział Sekretarza prowadzi „HONOROWĄ KSIĘGĘ OSÓB ODZNACZONYCH”, która zawiera:
        a) imię i nazwisko lub nazwę instytucji,
        b) numer legitymacji,
        c) nr uchwały.
2. O nadaniu odznaczenia Prezes NRPiP informuje w formie pisemnej jednostkę zatrudniającą osobę odznaczoną.
3. Nadanie odznaczenia dokumentuje się w aktach osobowych osoby odznaczonej, zatrudnionej w strukturach samorządu.
4. Lista osób odznaczonych w danym roku kalendarzowym publikowana jest w „Magazynie Pielęgniarki i Położnej” oraz na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 10
Odznaczenia mogą być odebrane osobie odznaczonej, która dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna odznaczenia, w szczególności gdy:
1. działała na szkodę samorządu;
2. została skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub sądu pielęgniarek i położnych.

§ 11
1. Decyzję o pozbawieniu odznaczenia podejmuje w drodze uchwały NRPiP na wniosek:
        a)    Prezesa NRPiP,
        b)    Prezydium NRPiP,
        c)    Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
        d)    Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń.
        e)    Przewodniczącej Komisji Etyki.
2. Wniosek o pozbawienie odznaczenia składa się w Dziale Sekretarza.
3. O pozbawieniu odznaczenia Prezes NRPiP niezwłocznie w formie pisemnej informuje odznaczoną osobę.
4. Na podstawie uchwały wskazanej w ust. 1, dokonuje się stosownych adnotacji w „Honorowej Księdze Osób Odznaczonych”.
5. Wzór wniosku o pozbawienie odznaczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

§ 12
Nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących odznaczeń zawartych w niniejszym Regulaminie sprawuje Przewodniczący Komisji.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez NRPiP.

Załączniki:
1) Opis i wzór odznaczenia brązowego „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH;
2) Opis i wzór odznaczenia srebrnego „ZASŁUŻONY dla SAMORZADU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH;
3) Opis i wzór odznaczenia złotego „ZASŁUŻONY dla SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”;
4) Opis i wzór odznaczenia „HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH”;
5) Opis i wzór odznaczenia MEDAL JUBILEUSZOWY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH (opracowywany przed kolejnym jubileuszem);
6) Opis i wzór odznaczenia STATUETKA „CIERPIĄCYM PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ”;
7) Wzór wniosku o nadanie odznaczenia;
8) Wzór wniosku o pozbawienie odznaczenia;
9) Opis legitymacji odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się