Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Prawo wykonywania zawodu.I.    Zasady działania samorządu – Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 916).


1.    Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na wykonywanie zawodu okręgową radę.
2.    Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w pkt. 1.
3.    Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia  z rejestru, o którym mowa w pkt. 1.
4.    W przypadku wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarek i położnych należy dokonać wyboru okręgowej izby, której chce się być członkiem.
5.    W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru dotychczasowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby , której chce się zostać członkiem.
6.    Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej okręgowej izby  należy złożyć wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
7.    W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pielęgniarki i położne składają  wniosek o wykreślenie z rejestru wraz    z informacją o miejscu wykonywania zawodu.


II.    Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis na listę członków – Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 576 ze zm.)
       
1. Prawo wykonywania zawodu przysługuje osobie:
    -  posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarek/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom pod warunkiem, że zostały uznane w Rzeczpospolitej za równorzędne.
    -  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych
    -  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej
    -  która wskazuje nienaganną  postawę etyczną

2. Prawo wykonywania zawodu przysługuje obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli:
    - posiada jeden z tytułów wymienionych w załączniku nr 1, 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
    - posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
    - przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że ww. dokumenty są zgodne  wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
    - ma pełną zdolność do czynności prawnych,
    - jego stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na w wykonywanie zawodu,
    - przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, że nie zostało ono zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
    - złożył oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,
    - wykazuje nienaganną postawę etyczną
Ww. zaświadczenia mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wystawienia.

3. Prawo wykonywania zawodu stwierdza na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

4. Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

    - śmierci,
    - zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
    - utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu,
    - utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie
    - utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. Wnioski do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce.
    Informacja na temat wymaganych załączników znajduje się na każdym wniosku. 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl
NIP 725 10 54 451

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się