Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Projekt CKPPiP

Opublikowano: 23.01.2014 r.

Szanowni Państwo, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje nowy projekt systemowy "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem dotarcia do jak największej liczby pielęgniarek i pielęgniarzy, Centrum podaje Państwu za pośrednictwem strony internetowej OIPiP w Łodzi  adres pod którym można uzyskać wszelkie informacje na temat projektu - http://geriatria.ckppip.edu.pl

Z poważaniem

Beata Szlendak

Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
tel. (22) 592 34 57

Praktyka indywidualna i grupowa

Opublikowano: 15.01.2014 r.

KOMUNIKAT  Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi:

 dla Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych województwa Łódzkiego dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2013.

czytaj komunikat

 

Podziękowanie

Opublikowano: 18.12.2013 r.

Podziękowanie dla Pani mgr Joanny GĄSIOROWSKIEJ  Redaktora  Naczelnego Biuletynu OIPiP w Łodzi

czytaj

Podziękowania

Opublikowano: 05.12.2013 r.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Panów:

prof. dr hab. n.med. Andrzeja Radka i dr n.med. Macieja Radka oraz Pań Pielęgniarek : Moniki Szerszon i Iwony Żureckiej-Sobczak, dla wszystkich Członków Zespołu Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych i Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM  - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi za profesjonalne i skuteczne leczenie, fachową opiekę, troskę cierpliwość oraz okazaną życzliwość i wsparcie w opiece nad córką Elizą.

Życzymy Państwu zdrowia i dalszych sukcesów w realizacji zarówno planów zawodowych jak i osobistych a z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku także wszelkiej pomyślności dla Państwa Rodzin.

Z wyrazami szacunku

Eliza i Maria Kowalczyk

Zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

Opublikowano: 20.11.2013 r.

Ważniejsze zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania kwalifikacji Zawodowych.

więcej

Uznanie kwalifikacji przez UE

Opublikowano: 20.11.2013 r.

Bruksela wyrównuje szanse polskich pielęgniarek i położnych.

więcej

 

Odpowiedź z MZ w sprawie możliwości wykonywania zawodu ratownika w systemie ochrony zdrowia.

Opublikowano: 25.10.2013 r.

NIPiP-NRPiP-DM.0025.230.2013

Warszawa, 21 października 2013 r.

 
Pani/Pan
Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą możliwości wykonywania zawodu ratownika w systemie ochrony zdrowia. Z pisma z MZ wynika, iż obowiązujące aktualnie regulacje prawne nie przewidują możliwości udzielania świadczeń przez ratowników medycznych w ramach oddziałów szpitala innych niż szpitalny oddział ratunkowy, na co zwracała również uwagę Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Jednocześnie w związku z informacją zawartą w piśmie z MZ wskazującą, iż w opinii resortu zdrowia zasadne jest umożliwienie wykonywania zawodu ratownika medycznego również poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zamiarem wprowadzenia zapisów w powyższej kwestii w nowelizowanej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym pragnę zaznaczyć, iż w ramach nowelizacji powyższej ustawy NRPiP będzie wnioskowała o utrzymanie dotychczasowych zapisów w przedmiotowej ustawie, które  nie przewidują możliwości udzielania świadczeń przez ratowników medycznych w ramach oddziałów szpitala innych niż szpitalny oddział ratunkowy.
 
Z poważaniem
(-) Joanna Walewander
Sekretarz NRPiP
 

Podziękowania

Opublikowano: 23.10.2013 r.

Pragnę serdecznie podziękować całemu personelowi szpitalnemu z Oddziału Neurologii w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, za udzieloną pomoc, cierpliwość oraz mnóstwo życzliwości okazanej mojej żonie.  

Dziękuję  Jakub Sosnowski

Podziękowanie

Opublikowano: 21.10.2013 r.

Dla Zespołu Pielęgniarek oddziału chorób wewnętrznych Szpitala im. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi podziękowanie  za wzorową opiekę i troskliwość.

czytaj więcej

Informacja o OC

Opublikowano: 15.10.2013 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217-j.t.) pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną bądź grupową praktykę mają od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązek posiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Minimalna Suma gwarancyjna ubezpieczenia oc, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń - § 3 ust.1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729)
W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne nadesłanie kopii polisy dotyczącej zawarcia ww. ubezpieczenia oraz każdej następnej do działu rejestru.
 
Jednocześnie informujemy, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszystkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
W przypadku nie zgłoszenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zmian danych objętych wpisem do rejestru okręgowa rada pielęgniarek i położnych może, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 107 ust.2 ww. ustawy).
 
Miesięczna składka członkowska, która w przypadku osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej w roku 2013 wynosi 38 zł 75 gr.


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się