Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety

Opublikowano: 20.05.2019 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu realizuje Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety. Celem projektu jest opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Zwracam się do Państwa o rozpropagowanie wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej na Państwa terenie anonimowej ankiety. Wyniki Państwa opinii pozwolą na opracowanie modelu bezpiecznej farmakoterapii.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/  do 30 lipca 2019 r.
 

Z wyrazami szacunku

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielgrzymka do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej

Opublikowano: 20.02.2019 r.

Szanowne Panie Położne/Pielęgniarki

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mam zaszczyt zaprosić Panią w dniu 5 marca 2019 r. na pielgrzymkę do grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, znajdującego się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10, gdzie będzie sprawowana Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Adama Lepę w godzinę Miłosierdzia Bożego tj. o 15:00.

PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Agnieszka Kałużna

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 lutego 2019 r. pod numerem tel. 42 633-69-63 lub mailowo: biuro@oipp.lodz.pl

 

PROGRAM
15:00 – 16:00 Msza Święta
16:00 – 16:30 Słowo Biskupa Adama Lepy skierowane do zgromadzonych
16:30 – 16:45 złożenie kwiatów przy grobie Stanisławy Leszczyńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
17:15 Lunch w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34

Życzenia z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego

Opublikowano: 01.02.2019 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, który przypada w dniu 15 lutego, w imieniu Komisji Pielęgniarek Operacyjnych  życzę wzajemnego szacunku i życzliwośc , aby każdego dnia nasz trud i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków pielęgniarki operacyjnej był doceniany a  pacjenci na sali operacyjnej czuli się bezpiecznie.
Życzę również wszystkim spokojnej pracy, realizacji podjętych wyzwań zawodowych oraz spełnienia marzeń osobistych a przeciwności losu niech będą motywacją do dalszego działania i rozwoju zawodowego.

Z wyrazami szacunku i uznania za trud  w codziennej pracy dla pielęgniarek operacyjnych
Iwona Żurecka Sobczak
Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w OIPiP w Łodzi

Do życzeń z okazji Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego dołącza się:
Pani Joanna Borzęcka –prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz
Pani May Karam – Prezes EORNA

Sprawozdawczość statystyczna Ministra Zdrowia

Opublikowano: 23.01.2019 r.

Komunikat dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2018 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy oraz lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek oraz położnych.

czytaj komunikat

terminy sprawozdań za 2018 r.

Notatka ze spotkania z J. Szczurek – Żelazko Wiceminister Zdrowia

Opublikowano: 09.11.2018 r.

Notatka ze spotkania z J. Szczurek – Żelazko Wiceminister Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia w Psychiatrii oraz realizacji strategii i warunków Porozumienia.

Pismo Wiceprezes NRPiP

Opublikowano: 09.11.2018 r.

Pismo Wiceprezes NRPiP wraz z załącznikami odnośnie zapisów umów na przekazanie dotacji dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w 2018r.

Odpowiedź z Departamentu PiP MZ

Pismo z dnia 18.09.2018 r.

Pismo z dnia 17.10.2018 r.

Pismo Prezes NRPiP

Opublikowano: 05.10.2018 r.

Pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia  odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pismo Prezesa NRPiP

Skan pisma NRPiP

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r.

Opublikowano: 01.10.2018 r.

NIPIP-NRPiP-OIE.060.210.2018

Warszawa, 27 września 2018 r.

Pani / Pan
Przewodnicząca / Przewodniczący
Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.
 
Z poważaniem

Ewa Janiuk
Wiceprezes NRPiP

 

Wzór wniosku obowiązujący

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału zapytaniu ofertowym na wybór firmy projektowej

Opublikowano: 27.08.2018 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej  modernizacji budynku  mieszczącego w Łodzi się przy ul. Emilii Plater 34.

Kompleksowa dokumentacja projektowa przygotowana będzie celem wyłonienia wykonawcy oraz wykonania robót modernizacji budynku, obejmującej roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymianę orynnowania  oraz modernizację wejścia głównego i patio.
Budynek  zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34, na działce ewidencyjnej nr 771/18, obręb 21.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu planowanych prac, danych technicznych oraz stanu technicznego budynku  można uzyskać w siedzibie OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr  42 6336963.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2018 w siedzibie Izby lub na maila biuro@oipp.lodz.pl do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu 4 sierpnia 2018 r.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do podmiotów, które przedstawią oferty z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Zastrzega się możliwość nie dokonania wybory którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe nie podlega prawu zamówień publicznych.
 

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Opublikowano: 27.08.2018 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo,
zamieszczamy I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.

 

 

 

 

Komunikat ws opiniowania OWU

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo


W związku z wpływającymi wnioskami od podmiotów leczniczych do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy ( 4x400) proszę o wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów. O zaistniałej sytuacji został  poinformowany Prezes NFZ A. Jacyna, który na spotkaniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w dniu 8 sierpnia 2018 r. wyjaśni postanowienia zawartego porozumienia oraz propozycji zmian jakie są planowane w opiniowanym rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

List otwarty

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołożnychStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się