Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szkolenia specjalizacyjne, kursy


 

 

PLAN SZKOLEŃ I KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU 2013

 

(Uchwała Nr 520/VI Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu i kosztów szkoleń i kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych                      w Łodzi, rozpoczynających się w roku 2013)

 

1. kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 

1) Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (I półrocze).

2) Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek, dwie edycje –

     (I i II półrocze).

3) Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (I półrocze).

4) Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja - (II półrocze).

5) Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (II półrocze).

6) Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek, jedna edycja –

    (II półrocze).

7) Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (II półrocze).

 8) Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (II półrocze).

 9) Organizacja i zarządzanie, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja - (I półrocze).

 

2. kursy specjalistyczne w zakresie:

 

1) Szczepienia ochronne Nr 03/07, program dla pielęgniarek, pięć edycji, w tym:

     - trzy edycje w OIPiP w Łodzi - (I i II półrocze).

     - dwie edycje w zakładach: SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim-1 edycja, WSS im.

                                         M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu-1 edycja.

2) Endoskopii, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (I półrocze).

3) Leczenie ran Nr 11/07, program dla pielęgniarek, dwie edycje - (I i II półrocze).

-   plan zajęć I edycja

4) Podstawy dializoterapii Nr 08/09, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (I półrocze).

5) Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja - (II półrocze).

6) Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek, jedna edycja - plan zajęć

7) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Nr 03/07, program dla pielęgniarek

      i położnych, siedemnaście edycji, w tym:

       - cztery edycje w OIPiP w Łodzi  - (I i II półrocze).

     - trzynaście edycji w zakładach: SPZOZ w Łęczycy -1 edycja, WZZOZ CLCHPiR ul. Okólna 181 –

       2 edycje, SSGCHPiR w Tuszynie -1 edycja, SPZOZ w Wieluniu -2 edycje, Pabianickie Centrum

       Medyczne w Pabianicach -1 edycja, WSS im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu -2 edycje, NZOZ

       im. A. Troczewskiego w Kutnie -1 edycja, SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim –

      1 edycja, NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach –1 edycja i WSZ w Skierniewicach – 1 edycja.

8) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 02/07, program dla pielęgniarek i położnych, dwadzieścia

     pięć edycji, w tym :

- cztery edycje w Łodzi - (I i II półrocze).

     - dwadzieścia jeden edycji w zakładach: Centrum Kardiologii Med.-Pro w Zgierzu -1 edycja,

      XII Oddział kardiologiczny PAKS w Bełchatowie -1edycja, WZZOZ CLCHPiR ul. Okólna 181 –

      2 edycje,  SSGCHPiR w Tuszynie -1 edycja, WSS im. Pirogowa w Łodzi -1 edycja, WSS

  im. Kopernika w Łodzi -2 edycje, SW im. Jana Pawła w Bełchatowie -4 edycje, SSW im.

  M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim -2 edycje, SPZOZ w Wieluniu -2 edycje, Pabianickie   

               Centrum Medyczne w Pabianicach -1 edycja, SS im. M. Skłodowskiej- Curie w Zgierzu -2 edycje,

              WSZ w Skierniewicach 2 edycje.

9)  Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Nr 06/07, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja

      - (II półrocze).

10) Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych, dla pielęgniarek

      i położnych, jedna edycja - (II półrocze).

11) Leczenie ran Nr 12/07, program dla położnych, jedna edycja - (II półrocze).

12) Szczepienia ochronne u noworodków Nr 04/08, program dla położnych, jedna edycja - (I półrocze).

13) Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

       (Nr 05/08), program dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, cztery edycje –

        (I i II półrocze).

14) Profilaktyka chorób piersi (Nr 07/07), program dla pielęgniarek, jedna edycja - (I półrocze).

15) Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, program dla

       położnych, jedna edycja - (II półrocze).

16) Edukator w cukrzycy (Nr 02/11), program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja - (I półrocze).

 

3. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach

 

– 10 godzin dydaktycznych, grupa szkoleniowa 20 osób - dwadzieścia edycji z wybranych tematów:

1)      „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”,

2)      „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”,

3)      Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”,

4)      „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”,

5)      „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”,

6)      „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”,

7)      „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym”,

8)      „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”.

 

4. szkolenie  „Otwarty dialog” dla pielęgniarek i położnych - prowadzone w zakładach

 

szkolenie z psychohigieny szerokiego spektrum sukcesu według projektu integracji państw UE w zakresie zależności pomiędzy grupą zawodową osób z doświadczeniem a osobami wchodzącymi do zawodu

– 8 godzin dydaktycznych (6h teoria + 2h ćw. w grupach), grupa szkoleniowa 20 osób - dwie edycje.

 

5. Szkolenia specjalizacyjne:

- których rozpoczęcie planowane jest w 2013 r. w ramach wygranego przetargu ogłaszanego przez Ministra Zdrowia w roku 2013 dla województwa łódzkiego, zgodnie z terminami wskazanymi w umowie:

- OIPiP w Łodzi:

-          Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,

-          Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,

-          Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek,

-          Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek,

-          Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek,

-          Pielęgniarstwa nefrologicznego, program dla pielęgniarek (rezerwa),

-          Organizacji i zarządzania, program dla pielęgniarek i położnych (rezerwa).

 

 

WAŻNE

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart

    zgłoszeń (oryginał), do biura OIPiP w Łodzi, ul. Piotrkowska 17.

     Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl). 

2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 10 lutego 2012 r. jednak nie później niż na 30 dni przed

    planowanym terminem szkolenia, kursu.

 

3. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek systematycznie

     opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie będą rozpatrywane !!!

 

4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu, szkolenia,

    które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby ( od 01.01.2013 r. Uchwała Nr 435 /VI ORPiP z dnia

    09.10.2012 r.).

 

5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą realizowane.

 

6. Informacje nt. szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie, na stronie

     internetowej Izby oraz przekazywać na bieżąco pełnomocnikom ORPiP.

 

7. Informacji dodatkowych udziela sekcja szkoleń pod numerem tel. 042 639-92-62, 781 014 062 i

     781 014 032, w godzinach pracy biura OIPiP.

 

 

 

 


 

Wyniki egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek i położnych

.........................................................................................................................................

Wyniki egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych

.......................................................................................................................................

Wyniki egzaminu wstepnego na kurs specjalistyczny w zakresie Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

GRUPA I,   GRUPA II,   GRUPA III

.................................................................................................................................................................................

KOMUNIKAT

Informacja o organizacji szkoleń specjalizacyjnych w 2012 roku

załącznik - oświadczenie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KOMUNIKAT -

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza do współpracy osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych)
 

Informacja o organizacji szkoleń specjalizacyjnych

załącznik do komunkatu - oświadczenie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE/KURS

"KARTĘ ZGŁOSZENIA NA KURS" należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Piotrkowska 17 w godz. pracy Biura.

Podstawą uczestnictwa jest pisemne potwierdzenie zakwalifikowania na daną edycję. Uczestnictwo w szkoleniu lub kursie finansowanym przez OIPiP jest jednoznaczne z wykorzystaniem dofinansowania do szkoleń w roku 2012.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN SZKOLEŃ I KURSÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU 2012
 
I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek - dwie edycje
      - I edycja – 15.02.2012 r. – 22.06.2012 r. - plan kursu
      - II edycja - 17.05.2012 r. - 07.12.2012 r. - plan kursu
2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, program dla pielęgniarek – dwie edycje
       -I edycja - 15.02.2012 r. – 25.06.2012 r. - plan kursu
    - II edycja - (II półrocze) - plan kursu
3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla pielęgniarek - jedna edycja - 17.05.2012r. - 07.12.2012r. - plan kursu
4. Pielęgniarstwo operacyjne, program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja (II półrocze), - plan kursu
5. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych - jedna edycja plan kursu,
6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program dla pielęgniarek - jedna edycja (II półrocze),
 
II. Kursy specjalistyczne w zakresie:
1. Szczepienia ochronne Nr 03/07, program dla pielęgniarek – pięć edycji:
    Łódź -I edycja – 10.02.2012 r. –16.03.2012 r. plan kursu
           - II edycja – 28.04.2012 r. - 13.06.2012r. plan kursu
         - III edycja – 19.10.2012 r. - 30.11.2012 r. plan kursu 
2. Endoskopii, program dla pielęgniarek - jedna edycja (II półrocze), plan kursu
3. Leczenie ran Nr 11/07, program dla pielęgniarek – trzy edycje (I i II półrocze), plan kursu
4. Podstawy dializoterapii Nr 08/09, program dla pielęgniarek - jedna edycja plan kursu
5. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla pielęgniarek - jedna edycja plan kursu,
6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Nr 03/07, program dla pielęgniarek i położnych - 10 edycji (w tym 6 poza Łodzią), plan kursu 2, plan kursu 3, plan kursu 4 WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO   GRUPA I,  GRUPA II,  GRUPA III
7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 02/07,program dla pielęgniarek i położnych
     – czternaście edycji (w tym 8 poza Łodzią, plan kursu 1, plan kursu 2, plan kursu 3, plan kursu 4, plan kursu 5, plan kursu 6
8. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Nr 06/07, program dla pielęgniarek i położnych - jedna edycja - 22.03.2012 r. - 28.05.2012r. plan kursu
9. Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych – jedna edycja plan kursu
10. Leczenie ran Nr 12/07, program dla położnych - jedna edycja (I półrocze), 
11. Szczepienia ochronne u noworodków Nr 04/08, program dla położnych – dwie edycje
 
 
 
III. Warsztaty psychologiczne
 dla pielęgniarek i położnych, prowadzone w zakładach, w uzgodnionych terminach
- dwadzieścia edycji, o tematyce:
 
1. „Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy pielęgniarki – zarządzanie emocjami”.
2. „Psychologiczna obsługa klienta medycznego”.
3. „Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem”.
4. „Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia”.
5. „Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego”.
6. „Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy”.
7. „Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym”
8. „Efektywna współpraca w grupie zadaniowej”.
 
 
IV. Szkolenia specjalizacyjne:
   - rozpoczynające się w 2012 r.
w ramach przetargu ogłaszanego przez Ministra Zdrowia w roku 2012 dla województwa łódzkiego,
 w dwóch z poniżej wymienionych dziedzinach (wg. liczby zgłoszeń), zgodnie z terminami wskazanymi w umowie:
 
                                     1. Pielęgniarstwa zachowawczego, dla pielęgniarek (UM w Łodzi)
                                     2. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek,
                                   3. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych,
                                     4. Pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, program dla pielęgniarek,
                                     5. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek, (UM w Łodzi)
                                     6. Organizacji i zarządzania, program dla pielęgniarek i położnych,
                                     7. Pielęgniarstwa nefrologicznego, dla pielęgniarek.
 
   - Kontynuowane w 2012 r.
1. II edycja- Pielęgniarstwa pediatrycznego, program dla pielęgniarek (20.08.2010 r. - 31.05.2012 r.)
2. II edycja - Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek (20.08.2010 r. - 31.05.2012 r.) wyniki egzaminu wewnętrznego
3. III edycja- Pielęgniarstwa pediatrycznego, program dla pielęgniarek (20.09.2011 r. - 31.05.2013 r.) plan zajęć, plan zajęć - staże
4. III edycja - Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek (24.09. 2011 r. - 31.05.2013 r.) plan zajęć
 
 
W A Ż N E
 
1.       Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach i szkoleniach proszone są o składanie kart zgłoszeń (oryginał)- wzór obowiązujący od czerwca 2010 r.- do biura OIPiP w Łodzi, ul. Piotrkowska 17.
      Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej Izby (www.oipp.lodz.pl). 
2.       Karty zgłoszeń należy składać najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej.
 
3. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez potwierdzonych składek   
    systematycznie opłacanych minimum przez 2 lata przed terminem złożenia 
    wniosku nie będą rozpatrywane !!!
 
4.       Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można skorzystać z 1 wybranego kursu, szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 107/V ORPiP ze zmianami).
 
5.       Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba zgłoszeń lub ich brak nie będą realizowane.
 
6.       Informacje nt. szczegółowych terminów kursów będziemy publikować w biuletynie, na stronie internetowej Izby oraz przekazywać na bieżąco pełnomocnikom zakładów.
 
7.       Informacji dodatkowych udziela sekcja szkoleń pod numerem tel. 042 639-92-62, w godzinach pracy biura, mgr Danuta Ciechomska – 781 014 062
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się