Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

 

Dz.U.2012.1106
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
(Dz. U. z dnia 8 października 2012 r.)
Na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:
§ 1. O wszczęciu postępowania na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą", w sprawie podjęcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, okręgowa rada pielęgniarek i położnych zawiadamia pielęgniarkę lub położną, której dotyczy postępowanie.
§ 2. 1. Komisja lekarska do oceny niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu, powołana na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, zwana dalej "komisją", orzeka w składzie trzech lekarzy specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny.
2. Jeżeli podstawą wszczęcia postępowania jest uzasadnione podejrzenie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu spowodowanej zaburzeniami psychicznymi, chorobą psychiczną, narkomanią lub alkoholizmem, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii.
3. Członkiem komisji nie może być lekarz, który:
1)    został zawieszony w prawie wykonywania zawodu;
2)    został ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
3)    został ukarany przez sąd prawomocnym orzeczeniem o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
4)    jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie;
5)    pozostaje wobec pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
5. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych zawiadamia niezwłocznie o powołaniu komisji pielęgniarkę lub położną, której dotyczy postępowanie.
6. Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z urzędu lub na wniosek pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, jeżeli w trakcie tego postępowania zaszła co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 3.
7. Wyłączenia dokonuje okręgowa rada pielęgniarek i położnych.
8. W przypadku uznania wniosku za zasadny w terminie 7 dni od dnia wyłączenia dotychczasowego członka komisji powołuje się na jego miejsce nowego członka.
§ 3. 1. Pielęgniarka lub położna, której dotyczy postępowanie, może wskazać pielęgniarkę, położną lub lekarza jako swojego męża zaufania.
2. Mąż zaufania, nie będąc członkiem komisji, ma prawo uczestniczyć we wszystkich jej czynnościach, z wyjątkiem głosowania.
§ 4. 1. Komisja wydaje orzeczenie o zdolności albo niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji medycznej.
2. Komisja może wystąpić o wydanie opinii lekarza specjalisty odpowiedniej dziedziny medycyny.
3. Termin wykonywania badania lekarskiego wyznacza przewodniczący komisji.
4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej przewodniczący komisji wyznacza ponowny termin wykonania badania lekarskiego.
5. Usprawiedliwienie niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badanie lekarskie w terminie 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.
6. W przypadku innych okoliczności niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej pielęgniarka lub położna informuje komisję o przyczynach usprawiedliwiających niestawiennictwo, uprawdopodabniając je pisemnie w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.
7. Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia wykonania badania lekarskiego lub nie stawiła się na ponowny termin jego wykonania, przewodniczący komisji powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę pielęgniarek i położnych.
8. Komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania.
9. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przedłużyć termin wydania orzeczenia.
§ 5. Jeżeli czynności prowadzone przez komisję wskazują, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodowych ze względu na stan zdrowia pielęgniarki lub położnej nie jest możliwe, komisja powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę pielęgniarek i położnych.
§ 6. 1. Komisja z dokonanych czynności sporządza protokół, który zawiera:
1)    oznaczenie daty i miejsca posiedzenia komisji;
2)    imiona, nazwiska i tytuły zawodowe członków komisji oraz wskazanie dziedzin medycyny, w których posiadają oni specjalizację;
3)    imię i nazwisko badanej pielęgniarki lub położnej oraz określenie dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;
4)    imię i nazwisko męża zaufania, jeżeli został wyznaczony;
5)     okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania lekarskiego, oraz okoliczności, które spowodowały konieczność zasięgnięcia opinii, o której mowa w § 4 ust. 2;
6)    podpisy członków komisji i męża zaufania albo informację o odmowie podpisania protokołu przez męża zaufania.
2. Do protokołu dołącza się orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem.
3. Orzeczenia komisji zapadają większością głosów. Członek komisji, który ma odrębne zdanie, może je złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem, które dołącza się do protokołu.
4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją medyczną oraz z protokołem prowadzonego postępowania komisja niezwłocznie przekazuje okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.
5. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych doręcza niezwłocznie odpis orzeczenia komisji pielęgniarce lub położnej, której dotyczy postępowanie, i jej mężowi zaufania, jeżeli został wyznaczony.
§ 7. 1. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada pielęgniarek i położnych może zwrócić się do komisji o uzupełnienie orzeczenia:
1)    z urzędu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji;
2)    na wniosek pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie - w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
2. Wniosek o uzupełnienie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pielęgniarka lub położna, której dotyczy postępowanie, może złożyć do okręgowej rady pielęgniarek i położnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji.
§ 8. Jeżeli orzeczenie komisji nie daje podstaw do zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania.
§ 9. 1. Uchwała o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwała o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu powinny zawierać:
1)    oznaczenie okręgowej rady pielęgniarek i położnych;
2)    datę podjęcia;
3)    imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pielęgniarki lub położnej;
4)    podstawę prawną;
5)     rozstrzygnięcie, z określeniem okresu zawieszenia albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu;
6)     uzasadnienie faktyczne i prawne;
7)    termin ponownego badania lekarskiego przez komisję;
8)    pouczenie o trybie i terminie odwołania;
9)    podpisy osób, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
2. Uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu stanowi podstawę do zwrócenia przez pielęgniarkę lub położną dokumentu prawa wykonywania zawodu do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, na adres wskazany w uchwale.
§ 10. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu i do uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, jeżeli uchwały te dotyczą pielęgniarki lub położnej, która odmówiła poddania się badaniom przez komisję, z tym że zawieszenie prawa wykonywania zawodu albo ograniczenie wykonywania określonych czynności zawodowych następuje do dnia stawienia się na badanie lekarskie.
§ 11. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przesyła niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych może powołać komisję dla dokonania oceny niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu albo w sprawie niezdolności do wykonywania określonych czynności zawodowych. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:
1)    utrzymuje w mocy uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych;
2)    zmienia w całości albo w części uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych;
3)    uchyla w całości albo w części uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia;
4)    umarza postępowanie z przyczyn określonych w § 8.
4. Do uchwał Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjętych w wyniku złożenia odwołania przepisy § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 12. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych o podjętej uchwale o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwale o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu powiadamia podmiot, w którym pielęgniarka lub położna wykonuje zawód.
2. Jeżeli pielęgniarka lub położna wykonuje indywidualną praktykę, indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub grupową praktykę na obszarze innej niż okręgowa rada pielęgniarek i położnych, która podjęła uchwałę określoną w ust. 1, o podjętej uchwale należy powiadomić właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie powiadamia podmioty określone w ust. 1 i 2 o podjęciu uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3.
§ 13. Do postępowań w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, podjęcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______
1)     Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)     Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 465), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707).
 
 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się