Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Dz.U.07.210.1540

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

(Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

  1)  świadczeń zapobiegawczych obejmujących:

a)  prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny,

b)  psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

c)  prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych,

d)  prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dzieci chorych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,

e)  prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,

f)  pielęgnację skóry i błon śluzowych z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

g)  wykonywanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

h)  organizację izolacji chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych;

  2)  świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a)  wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

b)  wykonywanie badania fizykalnego umożliwiającego wczesne wykrywanie chorób sutka, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

c)  kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

d)  kierowanie na badania lub pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

e)  wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu,

f)  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,

g)  wykonywanie badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania lub w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego (rodzinnego),

h)  wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

i)   wykonywanie pulsoksymetrii,

j)   wykonywanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

k)  ocenę wydolności oddechowej metodą spirometrii.

l)   wstępną ocenę ciężkości urazów i organizację bezpiecznego transportu chorego,

m) ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjęcie działań leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

n)  ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

o)  ocenę poziomu znieczulenia pacjenta oraz relaksometrię, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

p)  prowadzenie bilansu wodnego,

q)  ocenę stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

r)   ocenę i monitorowanie bólu oraz innych objawów u przewlekle chorych objętych opieką paliatywną oraz ocenę wydolności fizycznej chorego, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

s)  ocenę jakości życia chorego objętego opieką paliatywną, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;

  3)  świadczeń leczniczych obejmujących:

a)  ustalanie diety w żywieniu ludzi chorych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wytyczne,

b)  dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych,

c)  zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie treści,

d)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,

e)  zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika,

f)  płukanie pęcherza moczowego,

g)  wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka),

h)  dobór sposobów i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn (do III° włącznie) oraz przetok, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

i)   zdejmowanie szwów, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

j)   doraźne podawanie tlenu,

k)  tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

l)   wykonywanie inhalacji,

m) stosowanie baniek lekarskich,

n)  wykonywanie kaniulacji żył obwodowych,

o)  podawanie dożylne leków oraz kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

p)  doraźną modyfikację stałej dawki leczniczej insuliny krótkodziałającej,

q)  kroplowe przetaczanie dożylne płynów, podawanie dożylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9 %, Glucosum 5 %, Natrium Chloratum 10 %, Calcium 10 %) oraz modyfikację ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz obowiązującymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej standardami, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

r)   doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty, lęk, delirium) u chorych objętych opieką paliatywną, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

s)  podawanie na zlecenie lekarskie dożylne, zewnątrzoponowe i podskórne leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez chorego - PCA, ciągłego podawania leków i płynów podskórnie przy użyciu zestawu "Buterfly" oraz infuzorów), pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

t)   przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja - do współudziału w prowadzonym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

u)  wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

w) wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

x)  zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach kości i zwichnięciach oraz przygotowanie chorego do transportu,

y)  zlecanie transportu chorego,

z)  prowadzenie psychoterapii podstawowej oraz wykorzystanie elementów psychoterapii kwalifikowanej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;

  4)  świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:

a)  prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

b)  prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

c)  prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

d)  prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilitacji chorych wymagających opieki paliatywnej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

e)  prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

f)  prowadzenie instruktażu w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

g)  rehabilitację podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

h)  wnioskowanie o objęcie opieką społeczną, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego (rodzinnego).

2. Rodzaje badań diagnostycznych i materiałów do tych badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:

  1)  ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;

  2)  układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń;

  3)  podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

  4)  bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;

  5)  przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

a)  rurki ustno-gardłowej,

b)  rurki nosowo-gardłowej,

c)  maski krtaniowej,

d)  rurki krtaniowej,

e)  konikopunkcji, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego;

  6)  odsysanie dróg oddechowych;

  7)  podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:

a)  ręcznie - z użyciem:

–  maski twarzowej,

–  zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego,

b)  mechanicznie - z użyciem respiratora;

  8)  intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej;

  9)  wykonanie EKG;

10)  wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG;

11)  wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;

12)  monitorowanie czynności układu oddechowego;

13)  monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

14)  wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;

15)  wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego;

16)  podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu (podawanie leków drogą doszpikową pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego);

17)  odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego;

18)  oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:

a)  poziomu glukozy w surowicy,

b)  poziomu elektrolitów w surowicy,

c)  badania gazometrycznego krwi włośniczkowej;

19)  opatrywanie ran;

20)  tamowanie krwotoków;

21)  unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;

22)  odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych;

23)  segregację medyczną w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

24)  podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;

25)  przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu przez zespół ratownictwa medycznego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 3. Pielęgniarka, o której mowa w § 2, wykonująca określone w rozporządzeniu medyczne czynności ratunkowe jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych pielęgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Pielęgniarka zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w § 1 oraz o podanych lekach.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pielęgniarki wykonującej opiekę nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską.

§ 6. 1. Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie:

  1)  świadczeń zapobiegawczych obejmujących:

a)  sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad kobietą w celu przygotowania jej do świadomego planowania rodziny, sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,

b)  prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

c)  prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ciężarnych oraz kierowanie do lekarzy specjalistów,

d)  przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji we wszystkich okresach życia w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka schorzeń nowotworowych,

e)  prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi,

f)  ustalanie diety w poszczególnych okresach życia kobiety, w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka,

g)  przeprowadzanie wizyt patronażowych u położnicy i noworodka (niemowlęcia),

h)  prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia noworodków i niemowląt zdrowych,

i)   pielęgnację skóry i błon śluzowych z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

j)   wykonywanie szczepień ochronnych u noworodków w ramach kalendarza szczepień, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;

  2)  świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a)  pobieranie materiałów do badań i wykonywanie testów diagnostycznych:

–  ciążowego,

–  na obecność białka w moczu,

–  oznaczenie poziomu glukozy we krwi,

b)  kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

c)  pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wydzielina z dróg rodnych, inne wydzieliny),

d)  wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

e)  wykonywanie badania fizykalnego umożliwiającego wczesne wykrywanie chorób sutka,

f)  wykonywanie i interpretację badań służących do oceny stanu zdrowia płodu i ciężarnej, polegających na:

–  badaniu położniczym zewnętrznym,

–  badaniu położniczym wewnętrznym,

–  kardiotokografii,

g)  wykonywanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania: gazometrii, kapnometrii, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

h)  wykonywanie pulsoksymetrii,

i)   ocenę stanu świadomości chorej z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

j)   wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

k)  prowadzenie bilansu wodnego;

  3)  świadczeń leczniczych obejmujących:

a)  prowadzenie i przyjęcie porodu fizjologicznego,

b)  prowadzenie porodu w wodzie, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

c)  nacięcie, znieczulenie miejscowe i szycie krocza naciętego oraz pękniętego I° według obowiązujących standardów postępowania,

d)  wykonywanie zabiegu Credego u noworodka,

e)  zdjęcie szwów z krocza,

f)  płukanie pochwy,

g)  wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka),

h)  wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,

i)   stosowanie baniek lekarskich,

j)   wykonywanie inhalacji,

k)  doraźne podawanie tlenu,

l)   tlenoterapię, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,

m) zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika,

n)  płukanie pęcherza moczowego,

o)  dobór sposobów i opatrywanie ran, odleżyn (do III° włącznie), pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

p)  zdejmowanie szwów z ran pooperacyjnych, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

q)  wykonywanie kaniulacji żył obwodowych,

r)   podawanie dożylne leków oraz kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

s)  doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego w leczeniu choroby nowotworowej u chorych przewlekle, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

t)   wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,

u)  wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

w) udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypadkach przed przybyciem lekarza:

–  udzielanie pomocy ręcznej w porodach miednicowych,

–  ręczne wydobycie łożyska w przypadku krwotoku (masaż macicy, zabieg Credego),

–  tamponowanie pochwy w przypadku pęknięcia szyjki macicy,

–  obrót wewnętrzny w przypadku porodu bliźniaczego, gdy po urodzeniu się pierwszego płodu drugi znajduje się w położeniu poprzecznym, a zawiodła próba wykonania obrotu zewnętrznego,

x)  zlecanie transportu chorego;

  4)  świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:

a)  ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych,

b)  prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

c)  prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

d)  aktywizację podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.

2. Rodzaje badań diagnostycznych i materiałów do tych badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych położna jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach bez zlecenia lekarza leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia matki lub dziecka - również leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Położna zatrudniona w zakładzie opieki zdrowotnej informuje bez zbędnej zwłoki lekarza zatrudnionego w tym zakładzie o samodzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w § 6 oraz o podanych lekach.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do położnej sprawującej opiekę nad pacjentem poza zakładem opieki zdrowotnej, jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską.

§ 9. Pielęgniarka, położna przy podejmowaniu czynności związanych z samodzielnym wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe, a w szczególności podejmować czynności wymagających umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

RODZAJE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADAŃ POBIERANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ

 

Rodzaj materiału

 

 Rodzaj badania

 

krew

 

 morfologia

 

 

 

 OB

 

 

 

 cukier

 

 

 

 jonogram

 

 

 

 mocznik

 

 

 

 kreatynina

 

 

 

 cholesterol

 

 

 

 Hbs

 

 

 

 czas krzepnięcia*

 

 

 

 obecność HCV, HIV*

 

mocz

 

 badanie ogólne

 

kał

 

 pasożyty

 

 

 

 krew

 

plwocina

 

 BK

 

 

*    Dotyczy wyłącznie chorych dializowanych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ LEKÓW PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELĘGNIARKĘ DORAŹNIE W NAGŁYCH WYPADKACH BEZ ZLECENIA LEKARZA

 

Lp.

 

 Nazwa leku

 

 Postać

 

 Droga podania

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1

 

 Acetylsalicylic acid

 

 tabletki od 0,3 do 0,5 g

 

 doustnie

 

2

 

 Amiodarone

 

 roztwór do wstrzyknięcia 150 mg/3 ml

 

 dożylnie, doszpikowo

 

3

 

 Atropinum sulfuricum

 

 roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml; 1 mg/ml)

 

 domięśniowo, podskórnie, dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo

 

4

 

 Captoprilum

 

 tabletki 12,5 mg

 

 doustnie

 

5

 

 Clemastine

 

 roztwór do wstrzyknięcia 2 mg/2 ml

 

 domięśniowo

 

6

 

 Clonazepamum

 

 roztwór do wstrzyknięć 1 mg/ml

 

 domięśniowo, dożylnie

 

7

 

 Diazepam

 

 roztwór do wstrzyknięcia lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2 ml)

 

 domięśniowo, dożylnie, doszpikowo, doodbytniczo

 

8

 

 Drotaverini hydrochloridum

 

 roztwór do wstrzyknięcia 20 mg/1 ml

 

 domięśniowo, dożylnie, podskórnie

 

9

 

 Epinephrine bitartrate

 

 roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml)

 

 domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo

 

10

 

 Flumazenil

 

 roztwór do wstrzyknięcia 500 µg/5 ml

 

 dożylnie, doszpikowo

 

11

 

 Furosemide

 

 roztwór do wstrzyknięcia (20 mg/2 ml)

 

 domięśniowo, dożylnie, doszpikowo

 

12

 

 Glucagon hydrochloride

 

 roztwór do wstrzyknięcia 1 mg/fiolka + rozpuszczalnik

 

 domięśniowo

 

13

 

 Glucosum 20%

 

 roztwór do wstrzyknięcia dożylnego (200 mg/ml)

 

 dożylnie, doszpikowo

 

14

 

 Glucosum 5%

 

 roztwór do wlewu dożylnego

 

 dożylnie, doszpikowo

 

15

 

 Glyceryl trinitrate

 

 tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego

 

 podjęzykowo

 

16

 

 Hydrocortisone lub Methylprednisolone

 

 roztwór do wstrzyknięcia (Hydrocortisone 100 mg/ml, 250 mg/2 ml; Methylprednisolone 500 mg/fiolka, 1 g/fiolka)

 

 dożylnie, doszpikowo

 

17

 

 Magnesii sulfuricum

 

 roztwór do wstrzyknięcia 2 g/10 ml

 

 dożylnie, doszpikowo

 

18

 

 Ketoprofen

 

 roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml

 

 domięśniowo, dożylnie, doszpikowo

 

19

 

 Lignocainum hydrochloricum

 

 roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml

 

 dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo

 

20

 

 Midazolam po konsultacji z lekarzem

 

 roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp.

 

 domięśniowo, dożylnie, doszpikowo

 

21

 

 Metoclopramidum

 

 roztwór do wstrzyknięcia 10 mg/2 ml

 

 dożylnie, domięśniowo, doszpikowo

 

22

 

 Morphine sulphate

 

 roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml; 20 mg/ml)

 

 domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo

 

23

 

 Naloxonum hydrochloricum

 

 roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml)

 

 domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo

 

24

 

 Natrium chloratum 0,9%

 

 roztwór do wlewu dożylnego

 

 dożylnie, doszpikowo

 

25

 

 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

 

 roztwór do wlewu dożylnego

 

 dożylnie, doszpikowo

 

26

 

 Salbutamol

 

 aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji

 

 wziewnie

 

27

 

 Solutio Ringeri

 

 roztwór do wlewu dożylnego

 

 dożylnie, doszpikowo

 

28

 

 Tlen

 

 gaz

 

 wziewnie, dotchawiczo

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU BEZ ZLECENIA LEKARZA JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA*

 

Lp.

 

 Grupa leków

 

 Nazwa leku**

 

 Postać

 

 Droga podania (wskazania)

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

1

 

 Leki przeciwbólowe

 

 Paracetamolum

 

 tabl., syrop, czopek

 

 doustnie, doodbytniczo

 

 

 

 

 

 Metamizolum Natricum

 

 tabl., czopek

 

 doustnie, doodbytniczo

 

2

 

 Leki miolityczne

 

 Drotaverini Hydrochloridum

 

 tabl.

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 Vegantalgin

 

 tabl., czopek

 

 doustnie, doodbytniczo

 

 

 

 

 

 Tolargin

 

 czopek

 

 doodbytniczo

 

3

 

 Leki przeciwgorączkowe

 

 Paracetamolum

 

 tabl., czopek

 

 doustnie, doodbytniczo

 

 

 

 

 

 Metamizolum Natricum

 

 tabl., czopek

 

 doustnie, doodbytniczo

 

 

 

 

 

 AC. Acetylsalicylicum

 

 tabl.

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 AC. Acetylsalicylicum c. Acidum Ascorbicum

 

 tabl.

 

 doustnie

 

4

 

 Leki przeczyszczające

 

 Suppositoria Glyceroli

 

 czopek

 

 doodbytniczo

 

 

 

 

 

 Altra

 

 draż.

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 Alax

 

 draż.

 

 doustnie

 

5

 

 Leki przeciwbiegunkowe

 

 Carbo medicinalis

 

 tabl.

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 Tanninum Albuminatum

 

 tabl.

 

 doustnie

 

6

 

 Leki nasenne/uspokajające

 

 Hydroxyzinum

 

 draż., syrop

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 Neospasmina

 

 płyn

 

 doustnie

 

 

 

 

 

 Tinctura Valerianae

 

 płyn

 

 doustnie

 

7

 

 Leki podwyższające stężenie glukozy we krwi

 

 Glucagoni Hydrochloridum

 

 amp., fiolka

 

 dożylnie, domięśniowo

 

 

 

 

 

 Glucosum 20%

 

 amp.

 

 doraźnie w przypadku niedocukrzenia

 

8

 

 Leki stosowane w niewydolności wieńcowej serca

 

 Glyceroli Trinitras

 

 tabl.

 

 pod język doraźnie w zaostrzeniu objawów choroby

 

 

*      W podstawowej dawce terapeutycznej według obowiązujących zasad dawkowania.

**     Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

RODZAJE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIAŁÓW DO TYCH BADAŃ POBIERANYCH PRZEZ POŁOŻNĄ

 

Rodzaj materiału

 

 Rodzaj badania

 

krew

 

 morfologia

 

 

 

 cukier

 

 

 

 test obciążenia glukozą

 

 

 

 przeciwciała anty Rh

 

 

 

 Hbs

 

 

 

 odczyn serologiczny w kierunku kiły

 

 

 

 test na fenyloketonurię

 

 

 

 test na hypotyreozę

 

mocz

 

 badanie ogólne

 

wydzielina z dróg rodnych

 

 GC i stopień czystości pochwy,

 

 

 

 cytologia szyjki macicy

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA*

 

Lp.

 

 Grupa leków

 

 Nazwa leku**

 

 Postać

 

 Droga podania

 

 Wskazania

 

1

 

 Hormony tylnego płata przysadki

 

 Oxytocinum

 

 amp.

 

 dożylnie

 

 stymulacja czynności skurczowej macicy w III okresie porodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 na błonę śluzową nosa

 

 trudności w odpływie pokarmu w okresie połogu

 

2

 

 Leki oksytotyczne

 

 Demoxytocinum

 

 tabl.

 

 pod język

 

 krwawienie poporodowe i hipotonia mięśnia macicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trudności w odpływie pokarmu w okresie połogu

 

 

 

 

 

 Methylergo-metrini Maleas

 

 amp.

 

 dożylnie, domięśniowo

 

 poporodowa atonia macicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 krwawienie poporodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ręczne usunięcie łożyska

 

3

 

 Leki miolityczne

 

 Papaverini Hydrochloridum

 

 amp.

 

 dożylnie, domięśniowo

 

 nadmierna czynność skurczowa mięśnia macicy

 

 

 

 

 

 Drotaverini Hydrochloridum

 

 tabl., amp.

 

 domięśniowo

 

 nadmierna czynność skurczowa mięśnia macicy

 

4

 

 Leki parasympaty-kolityczne

 

 Hyoscini Butylbromidum

 

 amp., draż., czopek

 

 dożylnie, doustnie, doodbytniczo

 

 nadmierna czynność skurczowa mięśnia macicy

 

5

 

 Leki działające depresyjnie na OUN

 

 Magnesii Sulfas

 

 amp.

 

 dożylnie

 

 stan przedrzucawkowy, rzucawka

 

 

*      W podstawowej dawce terapeutycznej według obowiązujących zasad dawkowania.

**     Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się