Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Dz.U.99.97.1137

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 3 listopada 1999 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
(Dz. U. z dnia 4 grudnia 1999 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Ustala się wzór zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Ustala się wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Ustala się wzór zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu położnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, wydane według wzorów ustalonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 4, są wymieniane na odpowiednie zaświadczenia według wzorów ustalonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Monitor Polski Nr 38, poz. 380).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI*
Okładka do dokumentu
Okładka do dokumentu - sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej, w kolorze niebieskim, o formacie A6 (bigowane A5/A6)
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarki" zastępuje się wyrazem "pielęgniarza".
wewnętrzna strona okładki i naklejka na stronę 1
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarki" zastępuje się wyrazem "pielęgniarza".
strona 2 i strona 3
strona 4 i strona 5
strona 6 i strona 7
strona 8
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarka" zastępuje się wyrazem "pielęgniarz".

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI*
Okładka do dokumentu
Okładka do dokumentu - sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej, w kolorze niebieskim, o formacie A6 (bigowane A5/A6)
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarki" zastępuje się wyrazem "pielęgniarza".
wewnętrzna strona okładki i naklejka na stronę 1
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarki" zastępuje się wyrazem "pielęgniarza".
strona 2 i strona 3
strona 4 i strona 5
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy pielęgniarza, wyraz "pielęgniarka" zastępuje się wyrazem "pielęgniarz".

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ*
Okładka do dokumentu
Okładka do dokumentu - sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej, w kolorze niebieskim, o formacie A6 (bigowane A5/A6)
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położnej" zastępuje się wyrazem "położnego".
wewnętrzna strona okładki i naklejka na stronę 1
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położnej" zastępuje się wyrazem "położnego".
strona 2 i strona 3
strona 4 i strona 5
strona 6 i strona 7
strona 8
* Jeżeli prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położna" zastępuje się wyrazem "położny".

ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ*
Okładka do dokumentu
Okładka do dokumentu - sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej, w kolorze niebieskim, o formacie A6 (bigowane A5/A6)
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położnej" zastępuje się wyrazem "położnego".
wewnętrzna strona okładki i naklejka na stronę 1
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położnej" zastępuje się wyrazem "położnego".
strona 2 i strona 3
strona 4 i strona 5
* Jeżeli ograniczone prawo wykonywania zawodu dotyczy położnego, wyraz "położna" zastępuje się wyrazem "położny".

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się