Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Dz.U.01.151.1722
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 8c ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata za uzyskanie akredytacji wynosi 210% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia, zwanego dalej "wynagrodzeniem", w tym:

  1)  70% wynagrodzenia - za rozpatrzenie wniosku,

  2)  140% wynagrodzenia - za przeprowadzenie wizytacji.

§ 2. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wynagrodzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869



BIP

Zaloguj się