Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


Przewodnik po Unii Europejskiej

Podstawa prawna i zadania

Wykaz ośrodków informacyjnych w UE

Informacja dla położnych z krajów UE

Informacja dla pielęgniarek z krajów UE

Podstawa prawna i zadania


PODSTAWA PRAWNA I ZADANIA

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8a ustawy z dnia 19.04.1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 62 z 2002r. poz. 559 ze zmianami ) utworzony został w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny. Celem działania tegoż ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania tych zawodów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej. Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym bezpośrednio w siedzibie Izby, za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy telefonicznej, czy w formie pisemnej droga pocztową.
Utworzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 30/IVP/2004 Prezydium NRPIP z dnia 22.04.2004r. w sprawie utworzenia ośrodków informacyjno-edukacyjnych.

Zadania Ośrodka:

udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

1.

udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,

2.

udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej,

3.

udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4.

udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE,

5.

udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE,

6.

udzielanie Okręgowym Radom konsultacji i wydawanie opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich UE, innych niż RP,

7.

koordynowanie działań ośrodków informacyjno-edukacyjnych działających przy Okręgowych Izbach,

8.

opracowanie wzorów dokumentów, zaświadczeń wydawanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,

9.

organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników ośrodków informacyjno-edukacyjnych,

10.

prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i prasie fachowej.


Wyżej wymienione zadania są zgodne z zapisem Uchwały nr 37/IV/2004 NRPIP z dnia 16.06.2004r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Przekazujemy
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. (poz.2006)
- wzór  -  Wniosek o uzananie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się