Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

 

 Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

 1)     sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
 2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 4)     współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 5)     integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 6) obrona godności zawodowej;
 7)     reprezentowanie i ochrona zawodów;
 8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
 1)     stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 2)     prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);
 3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
 4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
 5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 6)     prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 7)     przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
 8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
11)     prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
15)     organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
16)     zarządzanie majątkiem własnym;
17)     prowadzenie działalności wydawniczej;
18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19)     wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.
4. Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z odrębnych przepisów.


Modyfikacja: autor: , data modyfikacji: 01.09.2014 11:30 data powstania: 10.01.2009 02:35

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869Zaloguj się